OPENBARE FRACTIEVERGADERING

Openbare fractievergadering SHK op 5-10-2022

De fractie van Senioren Hollands Kroon nodigt u uit voor onze openbare fractievergadering.

De vergadering vindt plaats op woensdag 5-10-2022 in MFA de Ontmoeting in Anna Paulowna vanaf 20.30 uur.

Aanmelden kan via de website uiterlijk tot maandag 03-10.

                   www.seniorenhollandskroon.nl/contact/

Wij gaan woensdag 5-10 graag met u in gesprek!

Nieuwe wethouders Hollands Kroon beëdigd

Origineel artikel: https://www.regionoordkop.nl/30/06/2022/nieuwe-wethouders-hollands-kroon-beedigd/

Hollands Kroon – Tijdens de raadsvergadering op donderdag 30 juni zijn de vijf nieuwe wethouders van de gemeente Hollands Kroon benoemd en beëdigd. Robert Leever (OHK), Mary van Gent (SHK), Lilian Peters (GroenLinks), Mark Versteeg (PvdA) en Maarten Versluis (D66) mogen de komende raadsperiode aan de slag voor de inwoners. Er waren in de raad geen stemmen tegen de benoeming van de nieuwe portefeuillehouders.

Twee van de nieuwe wethouders hadden de afgelopen bestuursperiode geen feitelijke verbinding met de Hollands Kroonse raad. Dat zijn Robert Leever en Mark Versteeg. De twee nieuwe gezichten hebben beide ruime ervaring binnen het gemeentelijk bestuursorgaan en het publieke domein in algemene zin. Leever bijvoorbeeld bij de gemeente Purmerend en Versteeg onder andere bij de provincie, in Opmeer en in Den Helder. Laatstgenoemde gemeente was volgens Versteeg een goede leerschool, gezien de bestuurscultuur daar. Leever en Versteeg krijgen respectievelijk de portefeuilles Economie en Brede Welvaart en Ruimtelijke Ordening.

De andere wethouders zullen inwoners die de gemeenteraad van Hollands Kroon volgen wel kennen. Mary van Gent is inmiddels al acht jaar wethouder voor SHK. Zij zal zich ook de komende bestuursperiode gaan bezighouden met het sociaal domein, sport en onderwijs. Van Gent gaf in haar korte statement aan graag de dossiers binnen die portefeuille de komende vier jaar af te ronden. Lilian Peters en Maarten Versluis zaten beide de vorige raadsperiode voor het eerst in de gemeenteraad. Als fractievoorzitters van oppositiepartijen GroenLinks en D66 maakten zij het de wethouders nog wel eens lastig. Vanaf nu staan ze zelf in die schoenen, met de portefeuilles Klimaat en Openbare Ruimte (Peters) en Financiën (Versluis).

Het Leugenbankje is uiteindelijk geplaatst/locatie de haven van Den Oever

SHK heeft vanaf oktober 2019 hiervoor aandacht gevraagd.

Er bleken enige middelen beschikbaar te zijn en tevens is in overleg met de gebruikers de plaats bepaald.

De gemeente had daarover een ander gedachte, het zou een andere plaats moeten krijgen.

  • Er kwamen middelen op het Leugenbankje te realiseren.
  • De plaats, een wens van de gebruikers, is gerealiseerd.
  • Na 2,5 jaar staat het er (de aanhouder heeft het touwtje niet losgelaten).

Pim de Herder

Is enthousiast over kleine windmolentjes

Kleine windmolens in het buitengebied is een nieuwe ontwikkeling.

Andere provincies kennen ze al, die miniturbinetjes buiten de dorpen die met name de agrarische bedrijven kunnen voorzien in hun groeiende energiebehoefte. Het kan een aanvulling zijn op zonnepanelen op daken.

De provincie Noord-Holland heeft geen bezwaar tegen de molens met een masthoogte van 15 meter ( de gemiddelde nokhoogte van een grote schuur).

De Gemeente Hollands Kroon staat tot nu toe de bouw niet toe. Maar wanneer de nieuwe omgevingsvisie aan de orde komt zal SHK er voor pleiten deze molens toe te staan en dit standpunt op te nemen.

Dit kan vandaag de dag de agrariërs behoeden voor een dreigend energietekort.

Denkend aan de capaciteit van het huidige elektriciteitsnet……

VERKIEZINGSDEBAT NATUUR EN LANDSCHAP IN HOLLANDS KROON

DD. 09 maart 2022 in de Cultuurschuur Wieringerwerf.

De debatvoorzitter was Sijas Akkerman.

De organisatie werd belegd door Landschap Noord-Holland (Ernst Briët), Staatsbosbeheer (Leon Kelder) en Vogelbescherming.

Van de diverse partijen waren aanwezig: Rechts: Wim Groot (VVD), Jip Pankras (SHK), Jan Willem van de Klugt (CDA), Maarten Versluis (D66) Links: Lars Ruiter (OHK), Lilian Peters, Henk van Gameren (Anders/LADA), Sylvia Buczynski (PvdA).

De vraag was hoe de partijen tegenover de natuur in Hollands Kroon staan.

Wat is de mooiste plek? Voor Jip Pankras is het de Oude Veer. Daar kunnen onze inwoners het jaar rond genieten.

Briët geeft aan dat het College ontwikkelingen m.b.t. de natuur de afgelopen periode in de ban heeft gedaan. Willen wij dat voor de komende periode ook?

Er zijn vier twijfelaars en vier voorstanders om dit niet meer te doen.

Jip Pankras legt een blokkade bij het inpolderen van het Balgzand.

Hanneke Koolen houdt een lezing over de ontwikkeling van de Wieringermeer.

Het open landschap is voor een deel verdwenen. Plantsoenen en bermen moeste goedkoop beheerd worden. Zo ontstond er een productielandschap.

ER was geen respect voor het landschap en zo is het voor een groot deel een industrieel gebied geworden. Goed rentmeesterschap is verdwenen.

Er wordt gewezen op de landschapspijn (OHK). Zeven leden van de fracties willen dat de datacentra beter in het landschap worden opgenomen.

Het CDA geeft aan dat in 2006 is afgesproken dat de gebouwen zo dicht mogelijk tegen de A7 aan gebouwd dienen te worden. Dat moet veranderen.

SHK wijst op het aan te leggen park langs de Cultuurweg.

Er dient een nieuw landschapsplan in de gemeente opgesteld te worden.

OHK is daarop tegen Twee fracties twijfelen. SHK is voor met nog 4 andere fracties.

SHK wijst op het Deltaplan Biodiversiteit dat deze periode is opgesteld. Er komt applauws voor.

Wim Mostert vertelt over zijn land dat hij natuur inclusief beheert

.

OHK pleit voor meer intensieve landbouw.D66 wijst op een veranderende consumptie. GL op het voorkomen van Parkinson dat aan bestrijdingsmiddelen te wijten is.

Leo Kelder van SBB houdt een betoog over wat er aan geweldige plekken in Hollands Kroon te vinden zijn. Hij noemt er veel. Zorg voor een beter bermbeheer.

SHK wil de natuur verbeteren en optimaliseren. Niet alles weer op de tekentafel leggen.

GL wijst op de mogelijkheid voor de N77.

Kees Volkers van Landschapszorg Wieringen noemt de parels van Hollands Kroon:

De Wierdijk, de weiden met weidevogels, de Waddenzee, de bermen en singels, de tuinwallen en het wat4e3rsysteem.

Op de CDA en de VVD na wordt er een pamflet ondertekent om aan de natuur te werken.

Opgetekend door Peter C. Meijer.

Hospice ‘De Terp’ in Wieringerwerf

Op 8 maart 2022 informeren Siep Hoeksma en Menno Spriensma ons over het initiatief te komen tot een Hospice in Wieringerwerf.

Van SHK waren aanwezig: Piet Dijkstra, Pim de Herder, Pete4r C. Meijer, Jip Pankras en Gerrit Roos.

Siep vertelt dat het idee van het realiseren van een hospice al enkele jaren manifest is. Het bleek dat de onlangs overleden Jan Hoornsman bereid was zijn woning na zijn overlijden aan een Stichtingsbestuur te verkopen. Menno zorgde voor een garantstelling. Terpstraat 36 is derhalve in eigendom gekomen. Men zou graag Terpstraat 38 erbij willen betrekken. Dis is de voormalige kosterswoning van de PKN kerk.

Er is dan een kavel; van 800 m2 . Naast de kerk kan een oprit voor auto’s gerealiseerd worden. De hoogte blijft onder de heg. Er zijn een tiental locaties met een vergelijkbaar hospice mogelijkheid bekeken en financieel geanalyseerd. Om te starten is er een bedrag van 1 à 1½ miljoen euro’s nodig.

Als bestuursleden zijn verder aangezocht:

Renze en Annelies Bouthoorn en Jacqueline Breedijk (huisarts),

Gerlof de Vries gaat de formaliteiten voor de ANBI-status regelen.

Naast het opvangen van mensen in een eindfase, wil men ook mensen met korte zorg opvangen, respijtzorg en crisisopvang.

Het is mogelijk dat er in de locatie een of twee mensen opgevangen kunnen worden.

Met de Jonkerstichting is er contact. Zij willen aan de Kolhornerweg een zorgboerderij realiseren.

Op vragen wordt aangegeven:

Wieringen/Westerland hospice zit men niet in de weg.

JP geeft aan dat het mooi zou zijn als er in elke kern een hospice zou zijn.

SHK is voor de tweedelijnsbebouwing. In het bouwberaad zou dit een zaak zijn. Waardoor de realisatie niet door zou gaan. Ook de toegang lijkt een punt van zorg vanuit de ambtenaren. Het is gek dat er geen beroep ingesteld kan worden.

JP merkt op dat burgerparticipatie wel van belang is. PdH wijst op mevrouw Miedema. Siep geeft aan dat de Stichting inderdaad in overleg met de omwonenden gaat.

Wethouder van Gent is geïnformeerd en zij is enthousiast.

Men hoopt in 2023 klaar te zijn met de realisatie.

Werkbezoek Stichting Present

Op uitnodiging van de Stichting Present hebben wij ons laten informeren over de doelstelling die deze Stichting heeft.

Aanwezig waren Pim de Herder, Peter C. Meijer, Jip Pankras, en Gerrit Roos. Van het bestuur van de Stichting Piet Groen en Dominique Groen, coördinatrice activiteiten. Wij spraken elkaar in het Boetje van Present, Brugstraat 35 Middenmeer.

De stichting is landelijk en heeft 75 afdelingen.  Voorheen zat hier het Arker Boetje dat gerund werd door Anja Kempeneers. Toe ging het vooral om mensen met een laag inkomen. Nu kan iedereen hier terecht voor een hulpvraag, kleding, speelgoed, apparaten etc.

Sponsoren zijn: Incluzio, Wonen Plus Welzijn (Doet en ontmoet via Caroline de Vries), de Wooncompagnie en Woningbouw Anna Paulowna. Het bestuur bestaat uit 6 vrijwilligers. Piet Groen is voorzitter. Er zijn een dertigtal vrijwilligers/sters

Dominique vertelt hoe het met de hulpvragen zit. Die kunnen bijvoorbeeld komen van de GGZ o een van de Woningbouwverenigingen. Ook schuldsanering is een onderdeel dat aandacht krijgt. WpW is en organisatie waarmee nauw samengewerkt wordt. Present kan bijvoorbeeld op de vraag van WpW een maatje/buddy zoeken.

Via de Hollands Kroonse Uitdaging kan Present helpen met een activiteit voor een personeelsuitje. Teambuilding is dan van belang. Wat kleding betreft werken ze samen met Mitlex. JP vraagt wat men van de politiek verwacht? Hulp in het Sociale Domein om de leefbaarheid in Hollands Kroon te houden/bevorderen. Daarbij kan Present een faciliterende rol spelen.

Daarna werden wij rondgeleid en zagen wat er allemaal in dit kader werd gedaan. Wij zijn onder de indruk van de vrijwilligsters. De Stichting heeft een ANBI-status. Het boetje van Present zit in  Middenmeer.

Een park bij Middenmeer

SHK heeft enige tijd terug een plan ingediend in de raad waarbij de nog aan te leggen waterbekkens ingebed worden in een park. Dat plan is gelukkig aangenomen.

Mijn mede fractielid  Pim de Herder heeft een mooi ontwerp gemaakt voor het aan te leggen park aan de Cultuurweg.

Met de aanleg van dit park snijdt het mes aan twee kanten . Zie het als een compensatie voor de industriële ontwikkelingen langs de A7.

50 ha. grond aan de Cultuurweg zou beplant kunnen worden langs de waterpartijen. SHK pleit al lang voor uitbreiding van het gemeentelijk bomenbestand en voor verbetering van de biodiversiteit. Dit is een gouden kans.

Een ideale combinatie  voor het aanleggen van een park met wandel- en fietspaden, vlakbij het al bestaande en graag bezochte Briekse Bosje.

Het zal nog wel even duren voordat de groene buffer tussen Middenmeer en Agriport en zo zal uitzien als op dit plaatje.

Laten we daarom er zo snel mogelijk mee beginnen!

Hoe het park moet heten? Als het aan SHK ligt mogen de burgers dat zelf uitmaken.

Gemeenteraad stelt budget beschikbaar voor onderzoek park Cultuurweg

Bekijk het originele artikel op regionoordkop.nl >

Middenmeer – Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een budget van €15.000,- voor een vervolgonderzoek naar de realisatie van het beoogde park langs de Cultuurweg in Middenmeer. Microsoft en Agriport betalen ook mee aan het onderzoek en de gesprekken met de provincie lopen nog.

Gezamenlijke visie
De gemeente gaat in samenwerking met het waterschap, de provincie, de ontwikkelaar Agriport A7 en Microsoft de opgaven voor het gebied in beeld brengen, om vervolgens een gezamenlijk plan op te stellen. Dat begint bij het doen van een scenariostudie, waar ook een participatietraject in zit. Er is al wel gekeken of een park zoals voorgesteld op deze locatie planologisch en qua milieu een mogelijkheid is, dat blijkt het geval.

Uit het onderzoek moet definitief blijken of het plan van Senioren Hollands Kroon haalbaar is. De lokale partij diende medio 2021 een motie in om het initiatief op de agenda te krijgen. Wethouder Theo Groot liet eerder al weten dat de kosten worden geschat op zo’n tien miljoen euro. Als de gemeente dit zelf moet betalen is dat kansloos, volgens Groot, al ligt de uiteindelijke beslissing bij de gemeenteraad. Een betere optie is dat andere betrokken partijen ook meebetalen. Er is voorzichtig gepolst of daar steun voor is, maar uitsluitsel is er nog niet.

Meerderheid van de raads stemt in
Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdagavond in met het vervolgonderzoek. GroenLinks was tegen. Volgens fractievoorzitter Lilian Peters is het onderzoek voorbarig omdat nog niet volledig duidelijk is hoe de uitbreiding van Agriport zich gaat ontwikkelen. Daarnaast vindt Peters dat de bedrijven op Agriport voldoende middelen hebben om een dergelijk onderzoek zelf te betalen. LADA stemde ook tegen, omdat in hun ogen dit plan wederom ten koste gaat van landbouwgrond. Ook zijn ontwikkelingen ten westen van de A7 per definitie onwenselijk. Onafhankelijk Hollands Kroon stemde ook tegen, omdat het plan in hun ogen niet haalbaar is. Verder onderzoek is daarom weggegooid geld.

Aandacht positie AOW-gerechtigden bij Kabinet

Download de volledige brief >

Geachte heer van Zanen,

Met deze brief willen wij bij de VNG aandringen om het Kabinet Rutte IV duidelijk te maken dat de gemeente zich zorgen maakt over de positie van AOW-gerechtigden in de samenleving. De gemeente maakt zich zorgen dat de positie van AOW-gerechtigden verslechtert als de regering uitvoering geeft aan het voornemen de AOW los te koppelen van het minimumloon. Daarom heeft de gemeenteraad een motie aangenomen (zie de bijlage) die wij graag onder uw aandacht brengen.

Motie ‘Loskoppelen AOW’

Op pagina 23 van het regeerakkoord, gepresenteerd op 15 december 2021 wordt het volgende vermeld: “We verhogen het minimumloon stapsgewijs met 7,5% en houden de koppeling met de uitkeringen (behoudens de AOW) in stand om het bestaansminimum te verstevigen. We komen ouderen tegemoet via een hogere ouderen korting.”

De gemeenteraad van Hollands Kroon vreest dat uitvoering van dit voornemen tot loskoppeling van de AOW van het minimumloon leidt tot koopkrachtdaling van AOW-gerechtigden. De huidige AOW-uitkering is juist gekoppeld aan het minimumloon om een bestaansminimum te garanderen. Vandaar dat dit voornemen zorgen baart. De loskoppeling van de AOW-uitkering van het minimumloon heeft vrijwel zeker een verslechtering van de koopkracht van AOW-gerechtigden tot gevolg, waardoor getwijfeld wordt of dan nog wel sprake is van een reëel bestaansminimum.

Als laatste merkt onze gemeenteraad op dat in Nederland zonder twijfel sprake is van een behoorlijke groep AOW-gerechtigden. Deze groep komt van een bescheiden pensioen rondt en zij maken nu al vaak gebruik van het bijzonder bijstandsbeleid van de gemeente waarin zij wonen. De wijziging heeft zeer waarschijnlijk tot effect dat deze groep nog meer aanspraak moet maken op sociale vangnetten.

Wij hebben uit het nieuws vernomen dat ook de Eerste Kamer het kabinet oproept om terug te komen op dit voornemen. Wij hopen met deze brief te bewerkstelligen dat u ook bij het kabinet aandringt dat zij rekening houden met de positie van de AOW-gerechtigden en dat zij de keuze tot loskoppeling van de AOW met het minimumloon en dit plan heroverwegen.

Met vriendelijke groet,

M.M.J. van Gent
wethouder Sociaal domein en samenleving