Biodiversiteit

Senioren Hollands Kroon (SHK) heeft vanaf het begin van haar optreden in de Raad natuur als thema ingebracht. In de afgelopen periode werd er liever gebruik gemaakt van het thema ‘milieu’. Het gaat ons er niet om een discussie over de terminologie te voeren.

Voor een ieder die om zich heen kijkt, artikelen leest of luistert naar radio en televisie kan het niet ontgaan zijn dat handelingen van de mens ervoor gezorgd hebben dat de natuur negatief beïnvloed is. Dat is te merken aan de terugloop van het aantal soorten organismen, ook wel biodiversiteit genoemd.

De afgelopen jaren is er door honderden vrijwilligers van Landschap Noord-Holland land geïnventariseerd welke amfibieën en reptielen, planten, vissen en vogels er in Noord-Holland leven. Het aantal soorten planten en dieren is in Noord-Holland en dus ook in onze gemeente  achteruitgegaan.

Inmiddels zien velen in dat de handelwijze van de mens omgebogen moet worden om te zorgen dat er weer mogelijkheden zijn om organismen een nieuwe kans in ons gebied te geven.

Wij genieten van het zingen van de merel, de zanglijster en het baltsen van de kool- en pimpelmezen. De zang van de veldleeuwerik en van de graspieper is verdwenen in onze gemeente en grutto’s zien we niet meer baltsen.

Om biodiversiteit in flora en fauna te optimaliseren, is het noodzakelijk dat er voorlichting wordt gegeven en actief onderzoek wordt

gedaan.Voorlichting is een belangrijk onderdeel dat gegeven kan worden in het door SHK te stimuleren van een Natuurinformatiecentrum, in relatie tot de Sportcampus Wieringerwerf.Diverse organisaties kunnen een rol spelen bij het realiseren van dit Natuurcentrum.

Door in de kadernota doelen te stellen en het gedrag van de directe medewerkers te steunen kunnen er positieve invloeden gestimuleerd worden.

In de loop van de tijd zijn in de gemeente duizenden iepen gerooid. Deze  karakteristieke bomen in ons landschap, een van de weinige bomen die tevens goed  bestand zijn tegen het zeeklimaat, dienen zo goed als mogelijk in het landschap te worden teruggebracht.

Wij vinden dat dieren op een respectvolle wijze behandeld dienen te worden. Dieren zijn onlosmakelijk verbonden met ons leven in de maatschappij. Dieren hebben een minderheidspositie in de maatschappij en daarom komen wij op voor de dieren.

Opvangmogelijkheden en goede zorg voor de zwerfdieren moeten gegarandeerd blijven. Om in het algemeen de leefomstandigheden in natuurgebieden te optimaliseren, dienen deze beheerd en onderhouden te worden.

Uitgangspunten SHK:

  • Het bevorderen en faciliteren van biodiversiteit;
  • Het instellen van de plicht tot herbeplanting van gerooide bomen;
  • Het ondersteunen van opvangmogelijkheden voor zwerfdieren;
  • Het ondersteunen van een natuurinformatiepunt bij de natuurweide in Wieringerwerf;
  • Het aandacht schenken aan en een aanvang maken met passend gericht onderhoud van de groenvoorziening.