Coalitieakkoord

Senioren Hollands Kroon (SHK) is als grootste net als in 2014 wederom als grootste partij uit de verkiezingen van 2018 gekomen. Hierdoor mocht de voorzitter van de fractie, de heer Jip Pankras, de coalitiebesprekingen leiden. Uit deze gesprekken is uiteindelijk op 1 mei 2018 een coalitie van SHK, VVD en CDA samengesteld.

Coalitieakkoord 2018 – 2022 :
Koersvast: ambitieus en realistisch door op de ingeslagen weg.

Afgesproken is dat elke partij een wethouder zou mogen leveren.

De orde portefeuille is als volgt vastgesteld

Rian (A.) van Dam,

Functie: burgemeester.

E-mailadres: burgemeester@hollandskroon.nl

Portefeuille:

 • Openbare orde en veiligheid;
 • Personeel en organisatie;
 • Communicatie;
 • Algemeen bestuurlijke zaken;
 • Bezwaar en beroep;
 • Integrale handhaving;
 • bestuurlijke samenwerking;
 • Verkiezingen.

Mary (M.M.J.) van Gent,

Functie: wethouder Sociaal Domein.

E-mailadres: maryvangent@hollandskroon.nl

Portefeuille: Sociaal Domein en Samenleving.

 • 1e loco;
 • Waarnemer voor Theo Groot;
 • Zorg en welzijn;
 • Jeugd;
 • Werk en inkomen;
 • Subsidies;
 • Accommodatiebeleid (maatschappelijk vastgoed)
 • Leerlingenvervoer;
 • Inwonerparticipatie;
 • Dierenwelzijn;
 • Sociaal domein / wijkteams;
 • Werk en inkomen incl. werkgeversservicepunt;
 • Volksgezondheid;
 • Sport;
 • Accommodatiebeleid (sport / dorpshuizen);
 • Onderwijsbeleid en IKC;
 • Onderwijshuisvesting incl. brede scholen;
 • Peuterspeelwerk / kinderopvang / VVE;
 • Bibliotheekwerk.

Theo (Th. J.) Meskers,

Functie: wethouder Economische Zaken.

E-mailadres: theomeskers@hollandskroon.nl

Portefeuille: Economische Zaken.

 • Waarnemer voor Mary van Gent;
 • Havens en visserij;
 • De Kop Werkt! incl. Match 2020 (wordt: De Kop Groeit!)
 • Recreatie en toerisme
 • Verkeer en vervoer;
 • Energietransitie;
 • Greenpoort NHN;
 • Plattelandsbeleid (P10)
 • Monumenten;
 • Kunst en Cultuur;
 • Ontwikkelingsbedrijf NHN;
 • P10;
 • Huisvesting tijdelijke medewerkers.

Theo (T.J.M.) Groot,

Functie: wethouder Openbare Ruimte.

E-mailadres: theogroot@hollandskroon.nl

Portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling en Financiën.

 • Waarnemer voor Theo Meskers;
 • Ruimtelijke Ordening;
 • Openbare Ruimte;
 • Woningbouw;
 • Financiën;
 • Vastgoed en grondzaken;
 • Infrastructuur;
 • ICT;
 • Klimaatadaptatie en milieu;
 • Inrichting en beheer openbare ruimte;
 • Omgevingsvergunningen;
 • Vastgoed en grondzaken  excl. accommodatie, sport en dorpshuizen;
 • Financiën en beleidscyclus;
 • Belastingen;
 • ICT (bestuuropdracht).

Wim (W.) Eppinga

Functie: gemeentesecretaris / algemeen directeur.

E-mailadres:  wimeppinga@hollandskroon.nl

Portefeuille:

 • Bestuur;
 • Medezeggenschap;
 • Algemeen management;
 • Ontwikkeling;
 • Strategie.

De afspraken op hoofdlijnen zijn in het coalitieakkoord vastgelegd. Hier vindt u een een link naar dit akkoord voordat de stylist dit heeft bewerkt: concept coalitieakkoord.

Voor de definitieve versie wordt verwezen naar de website van de gemeente Hollands Kroon:
https://www.hollandskroon.nl/bestuur/college-bw/coalitieakkoord/coalitieakkoord-2018-2022