Coalitieakkoord

Coalitieakkoord 2022-2026

Voor de bestuursperiode 2022 – 2026 vormen de fracties van Onafhankelijk Hollands Kroon, Senioren Hollands Kroon, GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66 een brede coalitie. Van daaruit gaan we, samen met inwoners en maatschappelijk partners, de uitdagingen en opgaven aan die op ons pad komen. Vertrekpunt hiervoor is ons coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan vertrouwen’.

https://www.hollandskroon.nl/system/files/2022-07/Coalitieakkoord%202022-2026_0.pdf

De orde portefeuille is als volgt vastgesteld:


Rian (A.) van Dam

Functie:           Burgermeester

E-mailadres:   burgemeester@hollandskroon.nl

Portefeuille:

 • Bestuurlijke vernieuwing*
 • Openbare orde en veiligheid
 • Algemene bestuurlijke zaken
 • Juridische zaken
 • Bezwaar en beroep
 • Integrale handhaving
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Communicatie
 • Personeel en organisatie*
 • Inwonersparticipatie

*deze portefeuilles komen terug bij twee bestuurders.

Aandachtsgebieden:

 • Verkiezingen 
 • Politie en brandweer 
 • Crisis- en rampenbestrijding 
 • Naturalisaties 
 • Gegevensbeheer 
 • Evenementen 

Robert (R.N.) Leever

Functie:          wethouder Economie en Brede Welvaart

1ste locoburgemeester

E-mailadres:   robertleever@hollandskroon.nl

Portefeuille:

 • MKB, Agrarische zaken & Visserij, bedrijventerreinen
 • P10 – De Kop groeit! – Greenport NHN
 • Innovatie en circulaire economie
 • Gebiedsmanagers en dorpsontwikkelingsvisies
 • Personeel en organisatie*
 • Kunst, Cultuur en (Wereld) erfgoed
 • Recreatie en Toerisme, 100 jaar Zuiderzeewerken
 • Bestuurlijke vernieuwing*
 • Aanspreekpunt voor Wieringen

*deze portefeuilles komen terug bij twee bestuurders.

Aandachtsgebieden:

 • Ontwikkelingsbedrijf NHN 
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • Wieringerhoek* 
 • Kustvisie IJsselmeer 
 • Waddenbaai 
 • RHB Kooyhaven 

Politieke Partij:          OHK


Mary (M.M.J.) van Gent

Functie:          wethouder Sociaal Domein

                        2e locoburgemeester

E-mailadres:   maryvangent@hollandskroon.nl

Portefeuille:

 • Zorg
 • Welzijn
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Sport
 • Subsidies
 • Aanspreekpunt voor Anna Paulowna
 • Accommodatiebeleid

Aandachtsgebieden:

 • Bewegen ouderen Mantelzorg 
 • Vroeg voorschoolse edcuatie en kinderopvang 
 • Leerlingenvervoer 
 • Eenzaamheid 
 • Accommodatiebeleid (inhoud) 
 • Maatschappelijk vastgoed 
 • Bibliotheek 
 • Campus de Terp (scholen/ sport) 

Politieke partij:          SHK


Mark (M.) Versteeg

Functie:          wethouder Ruimtelijke Ordening

                        4e locoburgemeester

E-mailadres:   markversteeg@hollandskroon.nl

Portefeuille:

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Omgevingsvergunningen
 • Visievorming
 • Ruimtelijke kwaliteit
 • Vastgoed en grondzaken

Aandachtsgebieden:

 • Accommodatiebeleid vastgoed 
 • Huisvesten statushouders 
 • Campus de Terp (RO)
 • Omgevingsvisie 
 • Motorcross 

Politieke Partij:          PVDA


Lilian (E.A.) Peters

Functie:          wethouder Klimaat en openbare ruimte

                        3e locoburgemeester

E-mailadres:   lilianpeters@hollandskroon.nl

Portefeuille:

 • Openbare ruimte
 • Verkeer, vervoer en infrastructuur
 • Klimaatadaptatie en milieu
 • Dierenwelzijn
 • RES / Energietransitie / Warmte
 • Inclusiviteit (inclusief discriminatie)
 • Archeologie en monumenten
 • Aanspreekpunt voor Niedorp/Winkel

Aandachtsgebieden:

 • HVC 
 • Bereikbaarheid
 • Kernbeheer
 • Wieringerhoek* 
 • OD NHN 

Politieke Partij:          GroenLinks


Maarten (M.J.) Versluis

Functie:          wethouder Financiën

                        5e locoburgemeester

E-mailadres:   maartenversluis@hollandskroon.nl

Portefeuille:

 • Financiën
 • Dienstverlening
 • ICT
 • Belastingen
 • Arbeidsmarkt en onderwijs
 • Werk en inkomen
 • Gesubsidieerde arbeid / SROI
 • Schulddienstverlening
 • Aanspreekpunt voor Wieringermeer

Aandachtsgebieden:

 • Vluchtelingen / inburgering / integratie 
 • WSP 

Politieke Partij:          D66


Wim (W.) Eppinga

Functie:          gemeentesecretaris / algemeen directeur

E-mailadres:   wimeppinga@hollandskroon.nl

Portefeuille:

 • Bestuur
 • Medezeggenschap
 • Algemeen management
 • Ontwikkeling
 • Strategie