Partijprogramma

Download hier het volledige partijprogramma voor de aankomende verkiezingen >

Visie

De SHK is een lokale politieke partij die staat voor goede zorg voor alle
leeftijden voor iedereen die dat nodig heeft, ongeacht de leeftijd. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor betrouwbaar besturen dat in het teken staat van een goede leefbaarheid en welzijn voor alle doelgroepen in onze samenleving maar met name voor de kwetsbare ouderen en jongeren.

De SHK staat midden in de samenleving en zullen het contact met de
inwoners zoeken door actief naar ze toe te gaan en om hun mening te vragen. Hollands Kroon is een gemeente waar inwoners in rust en veiligheid kunnen leven met een goede economische bedrijvigheid, waar inwoners van de gemeente kunnen werken en recreëren en waar voldoende onderwijsmogelijkheden zijn.

Burgerparticipatie is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Wij willen dat de inwoners mee kunnen denken over hun woon- en leefomgeving om goede ideeën en initiatieven vorm te geven. De komende jaren zal dat een
belangrijk agendapunt zijn om in de samenleving de inwoners bij het bestuur te betrekken. Wij zijn daar een groot voorstander van, over de vorm en uitvoering willen wij graag met betrokkenen in gesprek gaan.

Initiatieven die bijdragen tot de verbetering van de leefbaarheid dienen door de gemeente gefaciliteerd en ondersteund te worden.

Wijkteams kunnen hier ook een belangrijke rol in spelen, dit geldt ook voor
dorpsraden en buurtverenigingen.

Bestuurlijke vernieuwing zal door ons, daar waar het vooral bijdraagt aan een betere verhouding tussen burger en bestuur, worden ondersteund.

Download hier het volledige partijprogramma voor de aankomende verkiezingen >