Partijprogramma

Senioren Hollands Kroon (SHK)

Verkiezingsprogramma 2018

Download ons programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Inhoudsopgave:
Visie
Hoofdstuk
1. Economische ontwikkeling
2. Havens
3. Toerisme en Recreatie
4. Sport en Educatie
5. Kunst en Cultuur
6. Zorg
7. Bestaanszekerheid
8. Veiligheid
9. Accomodaties
10. Infrastructuur
11. Milieu en Natuur
12. Omgevingskwaliteit
13. Bestuur
14. Organisatie
15. Heffingen en Leges
16. Financiën

Visie

Download Pdf Verkiezingsprogramma 21 maart 2018 of lees verder….

SHK is een lokale politieke partij die staat voor goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft, ongeacht de leeftijd. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor betrouwbaar besturen dat in het teken staat van een goede leefbaarheid en welzijn voor alle doelgroepen in onze samenleving, maar met name voor de kwetsbare ouderen en jongeren.

SHK staat midden in de samenleving en zal het contact met de inwoners zoeken door actief naar ze toe te gaan en om hun mening te vragen.

Hollands Kroon is een gemeente waar inwoners in rust en veiligheid kunnen leven, met een goede economische bedrijvigheid, waar inwoners van de gemeente kunnen werken en recreëren en waar voldoende onderwijs mogelijkheden zijn.

Burgerparticipatie is voor ons een belangrijk uitgangspunt.

Wij willen dat de inwoners mee kunnen denken over hun woon- en leefomgeving om goede ideeën en initiatieven vorm te geven. De komende jaren zal het een belangrijk agendapunt zijn om in de samenleving de inwoners bij het bestuur te betrekken. Wij zijn daar een groot voorstander van; over de vorm en uitvoering willen wij graag met betrokkenen in gesprek gaan.

Initiatieven die bijdragen aan verbetering van de leefbaarheid dienen door de gemeente gefaciliteerd en ondersteund te worden.

Wijkteams kunnen hier ook een belangrijke rol in spelen; dit geldt ook voor dorpsraden en buurtverenigingen.

Bestuurlijke vernieuwing zal door ons, daar waar het vooral bijdraagt aan een betere verhouding tussen burger en bestuur, worden ondersteund.

1. Economische ontwikkeling
SHK stelt dat in onze gemeente de agrarische activiteit groot is, maar daarnaast zijn er ook veel andere bedrijven die een belangrijke rol spelen. De havens en Agriport zijn van belang voor wat betreft de werkgelegenheid in onze gemeente. De komende jaren zal Agriport verder moeten worden ontwikkeld. Dat geldt tevens voor het bedrijventerrein Robbenplaat en de Kooyhaven.

Deze bieden mogelijkheden voor de toekomst. Gelet op milieu en duurzaamheid moet het streven erop gericht zijn meer dienstverlenende bedrijven en bedrijven op het terrein van de kenniseconomie aan te trekken.

De bestaande havens en het midden- en kleinbedrijf moeten kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Het versnellen van procedures, zodat bedrijven binnen korte tijd aan de slag kunnen, is ons uitgangspunt.

Recreatie en toerisme kunnen in de toekomst een grotere bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in onze gemeente. Wij zijn voor een verdere ontwikkeling van deze sector, met name om het milieuvriendelijk aspect van deze sector. Hoog in het vaandel staat, dat wij staan voor duurzaam ondernemen, hetgeen ook een leidraad voor de toekomst moet zijn.

Om de sloop van overbodige en leegkomende gebouwen in het buitengebied te stimuleren, dient een sloopfonds te worden ingesteld. Daarnaast dient een vereveningsregeling tot stand te komen. Dat betekent dat wij er aandacht voor hebben om onze kernen leefbaar te houden en de bezetting van onze bedrijventerreinen te stimuleren. Het gevolg van het slopen van leegkomende gebouwen heeft ook een gunstig effect op asbestsanering.

Wij ondersteunen alternatieve energie en het beleid dat voor de klimaatverandering goed uitpakt. Onze voorkeur gaat uit naar zonne-, getijden- en golfenergie, biomassa, aardwarmte (geotechniek) en warmte-/koude-opslag. SHK zal daar waar ze invloed op heeft groene energie meer  stimuleren.

Wij zijn van mening dat er voldoende windturbines in onze mooie gemeente staan en dat een verdere uitbreiding daarvan ongewenst is. Wij willen alleen meewerken aan windturbines op zee, maar niet op het land en niet in de meren. Ontwikkelingen op het gebied van windenergie, zoals kleine horizontale turbines op daken, dienen nauwkeurig gevolgd te worden en te worden getoetst op inpasbaarheid.

In de Visie op de waterrecreatie Noord-Holland 2030 zijn de opgaven voor de komende jaren in beeld gebracht met onder andere aandacht voor de verbinding via het Amstelmeerkanaal van en naar De Haukes en Den Oever.

Uitgangspunten SHK:

 • Het faciliteren van de bedrijventerreinen en Agriport;
 • Het stimuleren van zonne-, getijden-, golfenergie, biomassa, aardwarmte en warmte- / koude opslag;
 • Het voorkomen van nog meer windturbines op het land en in de meren;
 • Het onderzoeken om leegkomende gebouwen in het buitengebied te slopen middels het instellen van een sloopfonds en/of van een vereveningsregeling;
 • Het faciliteren van duurzaam ondernemen (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

2. Havens
SHK vindt dat een van de sterkste kanten van de gemeente de bereikbaarheid over water is. De bedrijvenhavens van Den Oever, Oude Zeug en Kooyhaven en de recreatiehavens in de Zuiderhaven, De Haukes, Middenmeer, Kolhorn en De Rijd dienen te allen tijde goed onderhouden en goed bereikbaar te blijven.

Wij streven naar zoveel mogelijk bevaarbaar maken van het aanwezige water in de gemeente en daar waar gewenst, dienen de vaardieptes te worden aangepast c.q. in stand te worden gehouden.

Ook de bruggen dienen onderhouden te worden en beweegbare bruggen dienen in stand te worden gehouden. Daar waar het mogelijk en wenselijk is, dienen vaste bruggen te worden omgezet naar beweegbare bruggen.

Uitgangspunten SHK:

 • Het op diepte brengen van Het Visjagersgaatje (nabij Den Oever) in de vaarweg van de Waddenzee van en naar Den Oever en Den Helder, in relatie met de diepte van de havens en schutsluis, ten behoeve van de vissersschepen, de vracht (transport)schepen en recreatieschepen;
 • Het mogelijk ontwikkelen c.q. onderzoeken van de bedrijvenhaven Oude Zeug tot overslaghaven ten behoeve Agriport en het transporteren van onderdelen van windturbines via het IJsselmeer.
 • Het in stand houden van de vastgestelde vaardiepten van de binnen- en buitenwaterwegen;
 • Het vergroten van de functie van de vissershavens van Den Oever;
 • Het faciliteren van bedrijven in de visserij en in de recreatieve sector (cruisevaart, sportvisserij) in Den Oever.


3. Toerisme en Recreatie

SHK wil zich blijvend inzetten om de gemeente aantrekkelijk te maken voor recreatie en toerisme. Wij gaan voor het bevaarbaar maken van het Amstelmeerkanaal als ‘staande mastroute’ in hoofdzaak voor het watertoerisme Met natuurlijke oevers en natuurlijke begroeiing ter bevordering van de flora en fauna, met aanlegplaatsen en mogelijk met enige voorzieningen.

De voordelen voor onze inwoners zijn vooral van economische aard in de vorm van werkgelegenheid en investeringen door de plaatselijke  ondernemingen. Recreatie en toerisme vormen een belangrijke economische factor, maar het is ook belangrijk dat onze eigen inwoners, om hier goed te kunnen wonen, prettig kunnen recreëren.

Wij streven er naar dat de natuurgebieden opengesteld worden en daarin dienen gescheiden wandel- en fietspaden en eventueel – daar waar mogelijk – ruiterpaden te worden aangelegd.

Wij zijn een voorstander van het permanent bewonen van recreatiewoningen. De verhuur van de recreatiewoningen is in onze gemeente al lange tijd niet meer rendabel. De voorzieningen op de recreatieterreinen in onze gemeente ontbreken ten opzichte van de recreatieterreinen aan de kust. De recreatiewoningen in onze gemeente worden momenteel vaak permanent bewoond (legaal en illegaal), verhuurd aan personen gezien vanuit het sociale aspect en verhuurd aan buitenlandse werknemers.

Uiteindelijke leegstand zal resulteren in verarming van deze terreinen. De recreatiewoningen zijn geschikt voor starters, alleenstaanden, ouderen en geschikt om kleine woongemeenschappen te ontwikkelen. Het is daardoor mogelijk de krimp van het inwonersaantal van de gemeente min of meer voor te zijn. Wij steunen deelname aan ‘Destinatie Marketing’. Een destinatie is een toeristische bestemming en destinatiemarketing is hierbij een belangrijk begrip. Het komt neer op het verleiden van potentiële gasten tot een bezoek aan of verblijf in onze gemeente. Vanaf nu geldt dat voor het gebied boven het Noordzeekanaal en wordt uitgevoerd door een organisatie met de werktitel “Holland Boven Amsterdam”.

Uitgangspunten SHK:

 • Het bevorderen c.q. het aanleggen van gescheiden fiets- en wandelpaden en mogelijk van ruiterpaden, een en ander in overleg met Veilig Verkeer Nederland;
 • Het realiseren van het bevaarbaar maken van het Amstelmeerkanaal als staande mastroute van en naar het Amstelmeer (De Haukes) en IJsselmeer (Den Oever);
 • Het tot stand brengen van een sloepennetwerk;
 • Het realiseren van de bewegwijzering in samenhang met Schagen en Den Helder van de fiets- en wandelroutes;
 • Het steunen van stichtingen, verenigingen en andere instellingen die zijn gebaseerd op volledige vrijwilligheid, zoals: het Museum Oud Anna Paulowna in Breezand, het Cultuurhuis De Kolk in Lutjewinkel, de  Cultuurschuur in Wieringerwerf, het Viking Informatie Centrum in  Den Oever, het Grootmoedertijd en Motoren Museum in Nieuwe Niedorp, het Dorpshuis in Hippolytushoef en vele andere;
 • Het permanent bewonen van die recreatiewoningen toestaan, welke voldoen, ten tijde van het oprichten c.q. bij het verlenen van de vergunning, aan de toen geldende bouwvoorschriften;
 • Het steunen van de deelname aan de Destinatie Marketing betreffende de organisatie Holland Boven Amsterdam;
 • Het steunen van moderne recreatiemogelijkheden, zoals o.a. het aanleggen van camperplaatsen;
 • Het aanpassen van de publieke ruimten aan de eisen die de huidige communicatiemiddelen vragen.

4. Sport en Educatie
Voor SHK dienen voor alle doelgroepen in de samenleving voorzieningen te zijn om te bewegen. Wij gaan ervan uit dat in ieder geval de meest voorkomende sportvoorzieningen ten behoeve van voetballen, handballen, zwemmen en zaalsporten in de vier grote kernen in stand worden gehouden.

Sport is van sociaal belang en bij uitstek het middel als het gaat om te leren meedoen voor jong en oud. Het is bewezen dat bewegen in ’t algemeen goed is voor jong en oud. Door het behoud van de zwembaden is het ook mogelijk het schoolzwemmen opnieuw aan de orde te stellen. Het schoolzwemmen is in onze waterrijke gemeente uitermate belangrijk voor de veiligheid van onze kinderen en ook voor andere doelgroepen.

Kinderen moeten kwalitatief goed basis-, voortgezet en vervolgonderwijs kunnen volgen. Onderzoek naar mogelijkheden voor ‘integrale kind centra’ met goed onderwijs met doorstroming naar volgende onderwijsfasen, wordt door ons zoveel mogelijk gefaciliteerd. Wij zullen ons inzetten om deze voorziening binnen onze gemeente gerealiseerd te krijgen.

Wij vinden dat inwoners achterstand en armoede ontstijgen door zorg te dragen voor goed onderwijs en voldoende werkgelegenheid.

Wij hebben onze bereidheid uitgesproken om een permanent durfsportcentrum in de gemeente (Groetweg) mogelijk te maken. Daarbij is een aantal randvoorwaarden gesteld, waaronder de ligging van de 50dB-grens, het parkeren, de luchtkwaliteit, de omwonenden, de openingstijden, de verkeersdrukte op de Groetweg. Wij zullen een maximale inspanning leveren om in de gemeente het planologisch mogelijk te maken het durfsportcentrum te realiseren.

Uitgangspunten SHK:

 • Het ontwikkelen c.q. onderzoeken van een onderwijsinstelling op Hbo-niveau;
 • Het bevorderen van schoolzwemmen;
 • Het inventariseren van onderwijsinstellingen die in de toekomst samenwerking kunnen realiseren tot een brede school  of Integrale Kind Centra (IKC);
 • Het faciliteren van het durfsportcentrum aan de Groetweg;
 • Het faciliteren en bevorderen van het busvervoer van en naar de zwembaden als het schoolzwemmen overheidsbeleid wordt.

5. Kunst en Cultuur
SHK vindt dat kunst en cultuur van grote maatschappelijke betekenis zijn en belangrijk voor jong en oud. Het maatschappelijk belang van kunst en cultuur wordt door ons onderschreven en moet voor een ieder toegankelijk zijn.

Daar waar mogelijk zullen wij de verenigingen c.q. de stichtingen op het gebied van kunst en cultuur ondersteunen. Ook voor dit aandachtsgebied geldt dat wij steeds kritisch bekijken of subsidies noodzakelijk zijn en op juiste plaats terechtkomen.

Wij koesteren het cultureel erfgoed. Om als betrekkelijk nieuwe gemeente een eigen identiteit te krijgen en de dialoog daarover te bevorderen, is het volgens ons onontbeerlijk om ook een volwaardig gemeentelijk monumentenbeleid te voeren. Sterker nog, het geeft inhoud aan de verschillende gemeenschappen in de gemeente. Het kan redelijk eenvoudig via het realiseren van een gemeentelijke monumentenlijst.

Uit onderzoek van de Bond Heemschut in december 2015 is gebleken, dat het overgrote deel van de gemeenten in Noord-Holland een actief beleid voert inzake het beschermen van waardevolle panden en objecten die niet op de Rijkslijst voorkomen. Op grond van de Wet zijn met name de rijks- en provinciale monumenten redelijk beschermd. Voor wijzigingen en aanpassingen is een vergunning vereist. Dat geldt echter niet voor de karakteristieke en beeldbepalende panden die geen status hebben.

Wanneer de eigenaar van het betreffende pand besluit de rijk uitgesneden windveren en/of historisch waardevolle elementen te verwijderen of een rieten kap te vervangen door een ander materiaal, dan bestaat niet de mogelijkheid dat tegen te houden. Dat betekent dan veelal een aantasting en verarming van de gebouwde omgeving en verlies van culturele identiteit.

Op grond hiervan dient overwogen te worden, om met name deze karakteristieke panden een status te geven. Het aanwijzen van karakteristieke panden tot gemeentelijk monument heeft als regel een positief effect op de omgeving, een prikkel voor andere eigenaren om ook hiervoor in aanmerking te komen.

Bovendien stijgt de kwaliteit van de gebouwde omgeving, hetgeen ook van groot economisch belang is voor de recreatie en het toerisme.

Uitgangspunten SHK:

 • Het in stand houden van de deelname aan de monumentendag;
 • Het uitbreiden dan wel het aanpassen van de gemeentelijke monumentenlijst;
 • Het inventariseren van de aanwezige kunstwerken binnen de gemeente en het vormgeven en naleven van een gemeentelijk cultuurbeleid.

6. Zorg (Jeugdzorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
SHK ziet erop toe dat regelgeving rondom dit onderwerp met grote mate van nauwkeurigheid wordt uitgevoerd en nageleefd. Wij streven ernaar dat  ouderen en hulpbehoevenden zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.In staat zijn zelfstandig, of met hulp, zorg te dragen voor eigen fysiek, sociaal of psychisch welzijn.

Wij zorgen voor preventie op het gebied van eenzaamheid, gezond gewicht, alcohol, roken en drugs en de ontwikkeling van 0-6 jarigen.

De toegang tot de door de gemeente verleende zorg moet laagdrempelig zijn. Iedere inwoner weet waar men met de hulpvraag terecht kan.

Wij zien erop toe dat het vangnet, opdat niemand tussen wal en schip valt, blijft aansluiten op de praktijk.

Uitgangspunten SHK:

 • Iedereen mag vertrouwen op goede zorg;
 • Iedereen die hulp nodig heeft, ontvangt hulp;
 • De zorg wordt dicht bij de inwoners georganiseerd.

7. Bestaanszekerheid
SHK streeft naar economische onafhankelijkheid van inwoners, om op redelijke wijze te kunnen meedoen in de samenleving.

Wij streven ernaar dat iedereen aan het werk kan.Wij streven naar extra ondersteuning voor de laagste inkomens.

Wij willen voorkomen dat er kinderen in armoede leven.Opleiding en scholing moeten voor iedereen bereikbaar zijn.

Wij spannen ons in voor het naar de regio halen van meer bedrijvigheid.

Uitgangspunten SHK:

 • Iedereen aan het werk;
 • Het streven naar economische onafhankelijkheid van inwoners, om op redelijke wijze mee te kunnen doen aan de  maatschappij;
 • Het creëren van sociale ontmoetingsruimten voor ouderen en jongeren;
 • Het faciliteren en stimuleren van een adequaat laagdrempelige schuldhulpverlening.


8. Veiligheid

Veiligheid en een veilige woonomgeving is een groot goed voor de inwoners van onze gemeente. Het is noodzakelijk dat er voldoende patrouilles door de politie worden uitgevoerd en er voldoende wijkagenten en buitengewoneopsporingsambtenaren (boa’s) zijn, die kunnen handhaven daar waar dat nodig is, maar die ook inwoners kunnen steunen als dat nodig mocht zijn.

Wij streven ernaar om het aantal fysieke geweldsincidenten op straat terug te dringen en waar nodig cameratoezicht te plaatsen. Door de samenwerking met gemeente, politie en horeca dienen overlast en drankmisbruik voorkomen te worden. Wij hebben ook aandacht voor het verminderen van sociale incidenten.

Bij extreme sneeuwval dienen doodlopende en binnenwegen direct sneeuwvrij te worden gemaakt; enerzijds uit veiligheidsoverwegingen, anderzijds opdat woningen en bedrijven door hulpdiensten bereikbaar blijven.

Door veranderende klimatologische omstandigheden dienen in de gemeente, voorzieningen tegen droge en natte tijden getroffen te worden. Voorzieningen kunnen zijn o.a. waterberging, meer natuurlijke groenontwikkeling en minder verstening in het algemeen en in het bijzonder minder verstening in de openbare ruimten.

Uitgangspunten SHK:

 • Het aanbrengen van camera toezicht daar waar dat nodig is;
 • Het direct sneeuwvrij maken van doorgaande en vooral van doodlopende binnenwegen bij extreme sneeuwval;
 • Tussen de dorpen fietspaden aanleggen, zeker daar waar schoolgaande kinderen dagelijks langs moeten;
 • Het nemen van maatregelen, daar waar mogelijk, tegen de veranderende klimatologische omstandigheden.


9. Accommodaties

SHK wil in de komende jaren werken aan het in stand houden van voldoende accommodaties die de leefbaarheid bevorderen. Daarbij speelt burgerparticipatie een belangrijke rol.

In Wieringerwerf is een herstructurering van accommodaties in gang gezet met onder andere een brede school, een sporthal en een zwembad.

Met de bouw van de brede school in Slootdorp en het realiseren van een brede school in Hippolytushoef zijn stappen gezet om tot kwalitatief beter onderwijs te komen.

Door het in stand houden van de zwembaden kunnen jong en oud de zwemsport blijven beoefenen.

Het is van groot belang dat kinderen maar ook andere doelgroepen, in onze waterrijke gemeente, in hun directe omgeving het zwemmen op deze manier kunnen blijven uitoefenen.

Uitgangspunten SHK:

 • Het steunen en stimuleren van het behoud van de noodzakelijke accommodaties;
 • Burgerinitiatieven betreffende accommodaties zullen op nut en noodzaak worden beoordeeld;
 • Het faciliteren van een brede school, een sporthal en  een zwembad in Wieringerwerf;
 • Het in stand houden van de zwembaden in de gemeente;
 • Het faciliteren van een onderzoek inzake de sportverenigingen in Nieuwe Niedorp en Winkel om te komen tot een nieuw sportcomplex.


10. Infrastructuur

SHK vindt dat door de uitgestrektheid van de gemeente een goede infrastructuur noodzakelijk is. Er dienen voldoende wegen en bruggen te zijn die kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige verkeersbewegingen.

Wij vinden op zijn minst dat het huidige personenvervoer (per bus en trein) in stand dient te worden gehouden. Iedere inwoner moet zich middels het openbaar vervoer kunnen verplaatsen in de nabijheid van het woonadres naar basisvoorzieningen zoals winkels, gezondheidsvoorzieningen, trein, bus  en sportaccommodaties. Een fijnmazig netwerk van vervoer is daarvoor essentieel.

De belbus (gemeentelijk) en de buurtbus (provinciaal) dienen blijvend te worden ondersteund.

Wij staan voor veilige wegen, fiets- en wandelpaden die goed worden onderhouden en een goede doorgang hebben. Daar waar nodig dienen extra middelen te worden ingezet om de veiligheid te bevorderen. Denk daarbij aan rotonden, flitspalen, nieuwe fiets-, wandel- en/of ruiterpaden, met goed zichtbare bewegwijzering.

Het is van groot belang dat middels een glasvezelnetwerk  de buitengebieden van de gemeente worden voorzien van een snelle digitale bereikbaarheid. Ouderen kunnen dan langer thuis blijven wonen en jongeren kunnen voor schoolactiviteiten en in communicatief opzicht van de snelle digitale verbinding gebruik maken.

Bijzondere  aandacht  verdient  de  route  Slootweg,  Poelweg,  Koningsweg richting de N99. De route heeft het maximum bereikt voor wat betreft verkeersintensiteit. De enig goede huidige ontsluiting van Den Helder naar het achterland is de N99. Ook wordt de route van het wegverkeer over Wieringen vanuit Den Helder wel de ‘poort’ naar Europa genoemd.

Over de toegankelijkheid van en naar Den Helder wordt al een halve eeuw een discussie gevoerd (Texelse veerdienst). De provincie heeft tientallen jaren geleden dan ook geopperd voor een goede ontsluiting van Den Helder en ter ontlasting van de wegen rondom Wieringen, een ontsluitingsweg van en naar Den Helder en Wieringerwerf te willen aanleggen.

Uitgangspunten SHK:

 • De belbus financieel ondersteunen en de buurtbus waar nodig faciliteren;
 • Het realiseren van een verbinding voor het wegverkeer van en naar Den Helder en Wieringerwerf;
 • Het realiseren van goede en zichtbare bewegwijzering ter plaatse van de fiets-, wandel- en/of ruiterpaden;
 • Het realiseren van een glasvezelnetwerk in het buitengebied;
 • Met betrekking tot het openbaar vervoer dienen de problemen die mindervalide inwoners ondervinden inzake toegankelijkheid en inrichting van de opstapplaatsen, opgelost te worden;
 • Fietspaden aanleggen tussen de dorpen;
 • Het stimuleren om gebouwen in welke hoedanigheid dan ook, rolstoeltoegankelijk te maken.


11. Milieu en Natuur

SHK heeft vanaf het begin van haar optreden in de Raad natuur als thema ingebracht. In de afgelopen periode werd er liever gebruik gemaakt van het thema ‘milieu’. Het gaat ons er niet om een discussie over de terminologie te voeren.

Voor een ieder die om zich heen kijkt, artikelen leest of luistert naar radio en televisie kan het niet ontgaan zijn dat handelingen van de mens ervoor gezorgd hebben dat de natuur negatief beïnvloed is. Dat is te merken aan de terugloop van het aantal soorten organismen, ook wel biodiversiteit genoemd.

De afgelopen jaren is er door honderden vrijwilligers van Landschap Noord-Holland land geïnventariseerd welke amfibieën en reptielen, planten, vissen en vogels er in Noord-Holland leven. Het aantal soorten planten en dieren is in Noord-Holland en dus ook in onze gemeente  achteruitgegaan.

Inmiddels zien velen in dat de handelwijze van de mens omgebogen moet worden om te zorgen dat er weer mogelijkheden zijn om organismen een nieuwe kans in ons gebied te geven.

Wij genieten van het zingen van de merel, de zanglijster en het baltsen van de kool- en pimpelmezen. De zang van de veldleeuwerik en van de graspieper is verdwenen in onze gemeente en grutto’s zien we niet meer baltsen.

Om biodiversiteit in flora en fauna te optimaliseren, is het noodzakelijk dat er voorlichting wordt gegeven en actief onderzoek wordt gedaan.Voorlichting is een belangrijk onderdeel dat gegeven kan worden in het door SHK te stimuleren van een Natuurinformatiecentrum, in relatie tot de Sportcampus Wieringerwerf.Diverse organisaties kunnen een rol spelen bij het realiseren van dit Natuurcentrum.

Door in de kadernota doelen te stellen en het gedrag van de directe medewerkers te steunen kunnen er positieve invloeden gestimuleerd worden.

In de loop van de tijd zijn in de gemeente duizenden iepen gerooid. Deze  karakteristieke bomen in ons landschap, een van de weinige bomen die tevens goed  bestand zijn tegen het zeeklimaat, dienen zo goed als mogelijk in het landschap te worden teruggebracht.

Wij vinden dat dieren op een respectvolle wijze behandeld dienen te worden. Dieren zijn onlosmakelijk verbonden met ons leven in de maatschappij. Dieren hebben een minderheidspositie in de maatschappij en daarom komen wij op voor de dieren.

Opvangmogelijkheden en goede zorg voor de zwerfdieren moeten gegarandeerd blijven. Om in het algemeen de leefomstandigheden in natuurgebieden te optimaliseren, dienen deze beheerd en onderhouden te worden.

Uitgangspunten SHK:

 • Het bevorderen en faciliteren van biodiversiteit;
 • Het instellen van de plicht tot herbeplanting van gerooide bomen;
 • Het ondersteunen van opvangmogelijkheden voor zwerfdieren;
 • Het ondersteunen van een natuurinformatiepunt bij de natuurweide in Wieringerwerf;
 • Het aandacht schenken aan en een aanvang maken met passend gericht onderhoud van de groenvoorziening.


12. Omgevingskwaliteit

SHK houdt voorlopig het vastgestelde kwaliteitsplan op hoofdlijnen, met betrekking tot het onderhoud van de openbare ruimte, aan. Het doel is om de komende jaren de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren, zodat wij trots kunnen zijn op dorpen en wijken. Mede daarom is het van belang om de inwoners erbij te betrekken. Het kernbeheer dient hierbij een leidende rol te hebben om in samenspraak met de inwoners de leefbaarheid in dorpen en wijken op een hoger niveau te brengen.

De huidige welstandsnota blijft onveranderd van toepassing. Wij vinden het niet verantwoord een geheel welstandsvrije gemeente te moeten zijn.

De ruimtelijke kwaliteit van ons landschap wordt mede bepaald door de inpassing van grootschalige agrarische projecten en windparken. Hier dient steeds aan de orde te worden gesteld dat een en ander nauwkeurig in ruimtelijk-landschappelijk opzicht wordt beoordeeld. Bij maatwerk van grootschalige projecten kunnen, indien dit voor landschappelijke inpassing wenselijk is, voorschriften worden opgelegd met betrekking tot erfbeplanting.

In 2015 hebben de vier gemeenten (Hollands Kroon, Schagen, Den Helder en Texel) een regionaal convenant afgesloten ten behoeve van de optimale ruimtelijke ontwikkeling van de woningmarkt. De provincie heeft een stevige vinger in de pap gehad. Het heeft geleid tot een halvering van de bestaande plannen. Er is een Kwalitatief Woningbouwprogramma voor de Kop van Noord-Holland (KWK) vastgesteld, waarin  een overzicht staat van plannen tot 2020 en plannen na 2020. Nieuwe woningbouwplannen moeten passen in dat programma.

Het is goed dat gekozen wordt voor kwaliteit. Het is goed dat er enige sturing wordt gezocht en dat er niet lukraak wordt gebouwd. Maar sturen is niet hetzelfde als remmen.

Wij merken dat nieuwe bouwinitiatieven, vooral bij kleinere kernen, moeilijk van de grond komen door soms wat te rigide sturing vanuit de KWK-eisen.

Wij merken dat de provincie nog steeds belemmeringen opwerpt voor een goed functionerende woningmarkt. De provincie komt steeds met nieuwe regels, die misschien te begrijpen zijn vanuit ruimtelijke ordening, maar niet vanuit het perspectief dat bouwen de motor is van onze economie en zeker niet vanuit het perspectief van onze lokale woningzoekenden.

De economie trekt aan, de woningmarkt is in beweging.De woonconsument moet wat te kiezen hebben en onze lokale bouwondernemers zijn goed in staat om aan die vraag te voldoen. En dan moeten wij als gemeente faciliteren en niet belemmerend werken. Want het doel van het regionale convenant is een optimale ontwikkeling van de woningmarkt.

Wij moeten aandacht schenken  aan de bijzondere doelgroepen op de woningmarkt. Een ieder heeft recht op passende woonruimte in de gemeente:
a. Voor ouderen geldt dat de woning geschikt moet zijn qua mogelijk noodzakelijk uit te voeren aanpassingen en omgevingsvoorzieningen;
b. Voor jongeren geldt dat de woning betaalbaar moet  zijn;
c. Vergunninghouders hebben recht op passende  woonruimte;
d. Er zijn woonconsumenten, vooral starters op de woningmarkt, die beschouwd worden als te rijk om te huren en te arm om te kopen.Het kan niet zo zijn dat wij deze mensen in de kou laten staan.Met bouwprogramma’s voor bereikbare koop of vrije sector huur binnen redelijke grenzen of speciale programma’s als “Maatschappelijk gebonden eigendom”, is dat goed te faciliteren.

Maar er moet wel gebouwd kunnen worden in de kleine kernen.De Amsterdamse regio kent een overspannen woningmarkt: de vraag overstijgt het aanbod. Dat heeft zijn weerslag in de aangrenzende regio’s. Aan ons de plicht om goed om te gaan met het bouwprogramma en de woningzoekenden.

Uitgangspunten SHK:

 • De huidige ruimtelijke kwaliteit van het landschap dient in stand te worden gehouden en daar waar mogelijk verbeterd;
 • De huidige welstandsnota blijft onveranderd van toepassing;
 • Het bouwen bevorderen in iedere kern;
 • Meer marktwerking en minder regels;
 • Aandacht voor bijzondere groepen op de  woningmarkt;
 • De woningbouw in ’t Veld-Noord en het Kruiszwin zal worden ondersteund en worden gefaciliteerd.


13. Bestuur

Uitgangspunten SHK:

 • Het dagelijks bestuur dient voor zover als mogelijk verkleind te worden;
 • Een  klantgerichte dienstverlening;
 • Een blijvende focus op de bedrijfsvoering;
 • Meer controle door de Raad op het handhaven door middel van tijdig overleg van het College met de Raad betreffende hoofdzakelijk het handhaven in de ruimtelijke ordening;
 • Vergadermodel, het BOB model (beeld-, oordeel- en besluitvormende vergadering) evalueren;
 • De communicatie naar inwoners, bedrijven en verenigingen dient verbeterd te worden.


14. Organisatie

Uitgangspunten SHK:

 • Het handhaven van een burger-servicebalie voor de inwoners;
 • Een blijvende goede bereikbaarheid van de burger-servicebalie, zo mogelijk een mobiele burger-servicebalie in werking stellen.


15. Heffingen en Leges

SHK constateert dat de afvalstoffen efficiënter worden gescheiden (derde afvalbak), waardoor minder frequent de afvalstoffen zullen worden opgehaald. Door deze wijziging van scheiden en ophalen wordt er door de HVC een grotere opbrengst gegenereerd.

In de gemeente Hollands Kroon worden de volgende belastingen geheven:
1. Onroerende zaakbelasting;
2. Rioolheffing;
3. Afvalstoffenheffing
4. Begraafrechten;
5. Toeristenbelasting;
6. Forensenbelasting;
7. Havengeld;
8. Leges;
9. Campergeld;
10. Staangeld.

Uitgangspunten SHK:

 • De afvalstoffenheffing kan omlaag;
 • Voor bestaande en niet gewijzigde bouw van bouwwerken dient de Onroerende zaakbelasting voor 4 jaar ongewijzigd te blijven, aan de hand van de waardering (taxatie) die in 2017 is verricht.
 • De overige belastingen dienen niet te worden verhoogd, hoogstens met de inflatiecorrectie.


16. Financiën

Uitgangspunten SHK:

 • Structureel sluitende meerjarenbegroting;
 • Gezonde financiële positie (weerstandsvermogen voldoende);
 • Controle op de financiën.

Download Pdf Verkiezingsprogramma 21 maart 2018