Partijprogramma

Download hier het volledige partijprogramma >

Visie

SHK is een lokale politieke partij die staat voor goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft, ongeacht leeftijd. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor betrouwbaar besturen dat in het teken staat van een goede leefbaarheid en welzijn voor alle doelgroepen in onze samenleving, maar met name voor de kwetsbare ouderen en jongeren.

SHK staat midden in de samenleving en zal het contact met de inwoners zoeken door actief naar ze toe te gaan en om hun mening te vragen. Hollands Kroon is een gemeente waar inwoners in rust en veiligheid kunnen leven, met een goede economische bedrijvigheid, waar inwoners van de gemeente kunnen werken en recreëren en waar voldoende onderwijsmogelijkheden zijn.

Burgerparticipatie is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Wij willen dat de inwoners mee kunnen denken over hun woon- en leefomgeving om goede ideeën en initiatieven vorm te geven. De komende jaren zal het een belangrijk agendapunt zijn om in de samenleving de inwoners bij het bestuur te betrekken. Wij zijn daar een groot voorstander van en over de vorm en uitvoering willen wij graag met betrokkenen in gesprek gaan.

Initiatieven die bijdragen aan verbetering van de leefbaarheid dienen door de gemeente gefaciliteerd en ondersteund te worden. Wijkteams kunnen hier ook een belangrijke rol in spelen en dit geldt ook voor dorpsraden en buurtverenigingen.

Daar SHK burgerparticipatie altijd hoog in het vaandel heeft staan, zijn wij van mening dat de burger meer meedenkt en meer invloed krijgt in het toekomstig beleid voor de ontwikkeling van de gemeente. Zo zijn wij voornemens in de komende raadsperiode een Burgerraad te realiseren. Daarbij denken wij aan het model dat in de gemeente Zeist is gerealiseerd en dat daar naar alle tevredenheid werkt. Wij zijn van mening dat een Burgerraad waarin burgers, bedrijven, kernen en andere diverse instellingen zijn vertegenwoordigd, er meer draagvlak is te realiseren voor het ontwikkelen van nieuw beleid op vele terreinen.

Bestuurlijke vernieuwing zal door ons, daar waar het vooral bijdraagt aan een betere verhouding tussen burger en bestuur, worden ondersteund.

Download hier het volledige partijprogramma >