Is enthousiast over kleine windmolentjes

Kleine windmolens in het buitengebied is een nieuwe ontwikkeling.

Andere provincies kennen ze al, die miniturbinetjes buiten de dorpen die met name de agrarische bedrijven kunnen voorzien in hun groeiende energiebehoefte. Het kan een aanvulling zijn op zonnepanelen op daken.

De provincie Noord-Holland heeft geen bezwaar tegen de molens met een masthoogte van 15 meter ( de gemiddelde nokhoogte van een grote schuur).

De Gemeente Hollands Kroon staat tot nu toe de bouw niet toe. Maar wanneer de nieuwe omgevingsvisie aan de orde komt zal SHK er voor pleiten deze molens toe te staan en dit standpunt op te nemen.

Dit kan vandaag de dag de agrariërs behoeden voor een dreigend energietekort.

Denkend aan de capaciteit van het huidige elektriciteitsnet……

Een park bij Middenmeer

SHK heeft enige tijd terug een plan ingediend in de raad waarbij de nog aan te leggen waterbekkens ingebed worden in een park. Dat plan is gelukkig aangenomen.

Mijn mede fractielid  Pim de Herder heeft een mooi ontwerp gemaakt voor het aan te leggen park aan de Cultuurweg.

Met de aanleg van dit park snijdt het mes aan twee kanten . Zie het als een compensatie voor de industriële ontwikkelingen langs de A7.

50 ha. grond aan de Cultuurweg zou beplant kunnen worden langs de waterpartijen. SHK pleit al lang voor uitbreiding van het gemeentelijk bomenbestand en voor verbetering van de biodiversiteit. Dit is een gouden kans.

Een ideale combinatie  voor het aanleggen van een park met wandel- en fietspaden, vlakbij het al bestaande en graag bezochte Briekse Bosje.

Het zal nog wel even duren voordat de groene buffer tussen Middenmeer en Agriport en zo zal uitzien als op dit plaatje.

Laten we daarom er zo snel mogelijk mee beginnen!

Hoe het park moet heten? Als het aan SHK ligt mogen de burgers dat zelf uitmaken.

SHK heeft respect voor de boeren en tuinders

Gerrit Roos

De LTO heeft onze gemeente tot agrarische hoofdstad verklaard. De druk op de grond is groot.

In het belang van een gezonde agrarische sector is het nodig dat er een landbouwareaal blijft bestaan waarin men zich kan blijven ontwikkelen.

De aanverwante bedrijven hebben immers alleen bestaansrecht bij een klantenkring van een bepaalde omvang.

De sector wil wel. Ze gaat met alle nieuwe ontwikkelingen mee. Minder bestrijdingsmiddelen, minder kunstmest, meer weidevogelbeheer, meer akkerranden, meer aandacht voor  duurzaamheid.

De SHK zal alles doen om agrarische hoofdstad te kunnen blijven.

Renovatie en reconstructie haven Den Oever

Pim de Herder

In de raadsvergadering van 31 oktober 2019  is het raadsvoorstel  ‘Renovatie en reconstructie haven Den Oever’ vastgesteld.

Door SHK zijn diverse ideeën bij monde van Pim de Herder aangedragen. Eén daarvan was het onderwerp ‘Leugenbankje’. Tijdens de beraadslaging inzake het ‘Leugenbankje’ spreekt Pim de Herder namens de SHK de volgende tekst uit.

“Wel stelt het College voor om het ‘Leugenbankje’ op de oorspronkelijk plaats te handhaven. Dat stelt SHK uit sociaal-maatschappelijk oogpunt gerust. Er wordt dagelijks veel gebruik gemaakt. Het College stelt vervolgens wel dat het ‘Leugenbankje’ onderdeel vormt van de verdere ontwerpen voor het gebied. Hoe zal dat aflopen”.

Verder spreekt Pim de Herder uit. “Het gehele plan dient nog verder uitgewerkt te worden. Ik zou er als het even kan graag bij betrokken worden. Gaarne uw reactie (Antwoord: het College stelt dat, dat niet is gewenst).

Er dient op zijn minst, nadat het gehele plan is uitgewerkt, er voor de aanvang van de werkzaamheden een terugkoppeling naar de Raad hebben plaatsgevonden. Gaarne uw reactie (Antwoord: Het College zegt toe dat er een terugkoppeling zal plaatsvinden)”.

Na een jaar (najaar 2020) constateert Pim de Herder dat de damwand op de schuine pier nabij de Visafslag is verwijderd. Dus is de constatering dat zonder er een terugkoppeling heeft plaatsgevonden, een aanvang is genomen met de ‘Renovatie en reconstructie haven Den Oever’.

Op 14 januari 2021 vindt er op de schuine pier een gesprek plaats tussen een gemeentelijke medewerker en Pim de Herder.De gemeentelijke medewerker meldt dat er gelden voor het ‘Leugenbankje’ beschikbaar zijn en dat de door Pim de Herder voorgestelde plaats akkoord is bevonden.

Door Pim de Herder wordt aan de medewerker een schets van het ‘Leugenbankje’ overhandigd ook namens de gebruikers. Verder wordt door de medewerker toegezegd dat het ontwerp ‘Leugenbankje’ ter beoordeling aan Pim de Herder zal voorgelegd worden.Het voorleggen van het definitief ontwerp geschiedt niet!In begin oktober 2021 weet Pim de Herder een overzicht van het ‘Leugenbankje’ te bemachtigen bij het bedrijf wat het ‘Leugenbankje’ zal gaan construeren. 

Pim de Herder komt daar achter doordat een van de gebruikers (een gepensioneerd visserman) hem daarop attendeert. Leuk is anders!

Hierdoor gaat Pim de Herder op onderzoek uit en richt zijn pijlen op het College van Burgemeester en WethoudersWaarom heeft er geen terugkoppeling plaats gevonden en waar blijft nu de tekening van ‘Leugenbankje’. Zonder nader uitleg wordt telefonisch medegedeeld door de wethouder dat het ‘Leugenbankje’ er eind oktober zal staan.

Pim de Herder mailt vervolgens op 26 oktober 2021 een uitvoerig kritisch relaas aan de verantwoordelijke wethouder en wijst de wethouder er op dat afspraken niet worden nagekomen.Op 17 november 2021 volgt een fysiek gesprek met de bewuste wethouder.Van een terugkoppeling naar de Raad kan de wethouder zich niet meer herinneren.Er wordt toegezegd dat alle relevante uitgewerkte onderdelen zo spoedig als mogelijk aan 

Pim de Herder worden toegezonden. Een reactie blijft na 17 november echter wederom uit.Pim herder stelt dit aan de orde tijdens de fractievergadering op 14 december 2021 en dan wordt direct de verantwoordelijke wethouder telefonisch gebeld. Na een heftig telefoongesprek tussen de wethouder en Pim de Herder blijkt, doordat het ontbreekt aan communicatie tussen de organisatie en het College, de toegezegde stukken niet aan Pim de Herder zijn verzonden. 

Op woensdag 15 december 2021 krijgt Pim de Herder als nog enige relevante stukken toegezonden, waar o.a. de afbeeldingen van het ‘Leugenbankje’ (zie bijlagen) zijn bijgevoegd. Tevens wordt in het bericht gemeld dat het ‘Leugenbankje’ in januari 2022 op de schuine pier zal worden geplaatst.

Namen de fractie SHK,

Pim de Herder

d.d. 20 december 2021

17 Miljoen medeburgers en toch eenzaam: SHK voorzitter vindt dat rijk moet ingrijpen.

Trudy de Kruijf- Welboren


Woensdag 20 oktober jl. was de bestuursvergadering van de LSBO. De afkorting LSBO staat voor “Stichting Lokaal Samenwerkende Belangenorganisatie Ouderen ” Hollands Kroon. Op de dag van de vergadering waren de Corona-regels wat soepeler geworden. Helaas zijn er sedert 2 november weer regels teruggedraaid .

Alle leden vertelden, welke activiteiten er weer zijn opgestart, bijvoorbeeld de bingo. Hier wordt nogal schamper over gesproken, maar realiseert iedereen zich wel hoe belangrijk deze bingo is voor veel ouderen. Je ziet en spreekt elkaar weer en als iemand niet aanwezig is, komt de vraag: wat is er aan de hand met deze persoon. Hetzelfde geldt onder meer voor klaverjassen, bridge, koersbal, wandelen, fietsen en de ouderen gymnastiek. Ook van de georganiseerde dagtrips hebben dit jaar veel deelnemers genoten.

De deelnemers snakten in de activiteitloze periode gewoon weer naar gezelligheid. Het voorkomt eenzaamheid. Met toepassing van de nu voorgeschreven regels, zoals in het bezit zijn van de QR code, en zo niet, dan het in acht nemen van de 1.5 meter afstand, kunnen bovenstaande activiteiten doorgang vinden.
Er ontstaat nu echter een probleem. Door verbouwingen en nieuwbouw van verschillende woonzorg instellingen verdwijnen de recreatiezalen. Deze lokaties worden/werden heel vaak gebruikt door ouderen organisaties. De overheid noemt de toenemende eenzaamheid van mensen een groot probleem. Het rijk moet dan ook zorgen voor betaalbare lokaties, waarbij subsidies worden verstrekt aan die organisaties, die veel doen om eenzaamheid bestrijden. Weet dat SHK daar voor gaat en staat !

*Trudy de Kruijf, voorzitter SHK, Senioren Hollands Kroon.

,,Met SHK ga ik vechten voor onze jongeren, die huizen moeten hebben”

*Naam Pim de Herder. *Raadslid sedert 2006 in het toen nog zelfstandige Wieringen en nu voor Senioren Hollands Kroon (SHK), de grootste partij in de gemeenteraad… * In het dagelijks leven onder meer architect… *Specialist in de ruimtelijke ordening… *Opgegroeid op Wieringen geboren in Hippolytushoef en talentvol rechtshalf bij V.V. Succes waar hij in het junioren voetbalteam samen met linkshalf Jaap Ruitenburg, een gouden duo vormde … (zie foto, staand vierde respectievelijk zesde van links)
,,Het is nu of nooit voor de huizenbouw in Hollands Kroon. Op alle fronten wachten onze inwoners op een goed dak boven hun hoofd. De nood is echt hoog. Weliswaar wordt er zo op het oog in Wieringerwerf, Middenmeer, Anna Paulowna en ook Breezand redelijk veel gebouwd, maar deze honderden huizen schieten gewoon tekort om de grote nood te lenigen. Want naast de jongeren wachten ook onze ouderen, onze gezinnen en onze onmisbare arbeidsmigranten op een huis.

• Op Slot

Al te lang zit de huizenbouw op slot in het noordelijke deel van onze gemeente, vooral op Wieringen. Dit college beloofde diverse malen dat er met de provincie naar gekeken zou worden. Voorlopig zie ik geen resultaat. Ik benadruk dan ook dat dit door de betrokken wethouder met voortvarendheid wordt aan getoond en aangezwengeld.

• Doorstromen als er niets is..

Vooral de jongeren op Wieringen lopen vast met het vinden van een huis en trekken daarom weg. In de nota’s van de gemeente wordt gesproken over inbreien, renovatie en stimuleren van een doorstroming. Maar wat zijn deze algemene begrippen waard als er niets door te stromen valt?

• Hippolytushoef

Waar zijn bijvoorbeeld de 70 woningen bij het zwembad in Hippolytushoef ? De toezegging van de provincie was er indertijd, mits ‘nut en noodzaak’ aangetoond zouden worden. Welnu, ik heb dit diverse malen aangekaart. Het resultaat: een tamelijke doodse stilte. Dit kan niet langer. Met SHK ga ik nu aan het front strijden voor al onze kinderen, die al veel te lang wachten op hun eigen huisje.
(Noot: Ook de andere twee kernen op Wieringen dienen aandacht te krijgen.)

Bij dit alles wijs ik verder op de gemeente Schagen, die er met de wethouder uit het College van de gemeente Schagen er in slaagt 20% meer huizen toegewezen te krijgen van de provincie dan Hollands Kroon. Het is het werk van een slimme, daadkrachtige bestuurder cq het College, die doelgericht voor zijn inwoners bezig zijn. Kom op Hollands Kroon, grijp uw kansen en zet daarbij, zoals diverse malen aangegeven, ook in op leeg staande agrarische optrekken, schuren, kantoren en bedrijven.“
• Pim de Herder, raadslid Senioren Hollands Kroon

( Op de foto Pim de Herder met het succesvolle kampioens jeugdteam van V.V. Succes uit Hippolytushoef, waarin hij speelde…)


Welzijn en Welvaart

Jip Pankras – Fractievoorzitter Senioren Hollands Kroon (SHK)

Als fractievoorzitter van Senioren Hollands Kroon (SHK) realiseer je je maar al te vaak dat welzijn en welvaart twee onderwerpen zijn die strijdig aan elkaar kunnen zijn. Dit kun je goed voelen bij veel dingen om je heen of anders: hoe goed hebben de mensen in mijn omgeving en ik het?

Hier in Hollands Kroon wonen we in een plattelandsgemeente en dat willen we graag zo houden. Maar we willen toch ook scholen, sport en werkgelegenheid in de omgeving waar we geboren zijn. Daarom is het belangrijk om al deze zaken te realiseren zonder dat ze elkaar in de weg gaan zitten.

Belangrijk is dus om een afweging te vinden via economische groei waar je voorzieningen uit kunt betalen en het in stand houden van groen, infrastructuur, sport, scholen en zwembaden die we nodig hebben om een goed leefklimaat te ontwikkelen in onze mooie plattelandsgemeente. En vergeet daarbij dan ook de biodiversiteit en het klimaat natuurlijk niet

Ik ben er dan ook van overtuigd dat we dit alleen kunnen realiseren als we een balans weten te vinden tussen een gematigde economische groei, waarbij in dit gebied de agrarische sector een belangrijke rol speelt met daarnaast een afgewogen, passend ondernemen in de polders die we hebben en die in stand moet blijven.

Het lijkt me voor een Sterk Hollands Kroon (ook SHK) een mooie uitdaging dit allemaal de komende jaren verder uit bouwen. En samen natuurlijk met onze standsorganisaties en onze inwoners. Samen staan wij sterk: de boeren, de ondernemers en de burgers van HollandsKroon.

Senioren Hollands Kroon geven aandacht aan Armoede door energie

Trudy de Kruijf- Welboren
Voorzitter bestuur
Senioren Hollands Kroon
Trudy de Kruijf

HOLLANDS KROON- Het wetenschappelijke onderzoeksbureau TNO bericht dat tussen de 650.000 en 750.000 huishoudens moeite hebben hun energierekening te betalen. Senioren Hollands Kroon gaat daar de komende maanden en jaren speciale aandacht aan geven. Want dit kan natuurlijk niet.

Energie wordt schaars en gaat 2,5x duurder worden. Windmolens wekken geen elektriciteit op bij windstilte en zonnenpanelen geen energie als de zon niet schijnt. Het zijn allemaal zaken die voor iedereen duidelijk zijn, helaas niet voor diegene die geloven in een maatschappij met voldoende energie uit deze bronnen. Onze medeburgers, die nu al moeite hebben hun energierekening te betalen, krijgen bij de verhoging van de energieprijzen nog grotere problemen.

Hun huizen kunnen niet meer verwarmd worden. En vooral ouderen krijgen dan te maken met onderkoelingsverschijnselen.

In het verkiezingsprogramma van SHK (2022 – 2026) willen wij als politieke partij daar aandacht aan geven. In Hollands Kroon zijn er ongetwijfeld ook gezinnen die hier oog in oog mee komen te staan. En het is hier onze gemeente, die als eerste met deze problemen gaat worden geconfronteerd en dus ook onze gemeenteraad.

  • Wij streven naar extra ondersteuning voor de laagste inkomens.
  • Wij willen voorkomen dat er kinderen in armoede leven.

In een welvarend land als het onze zou het een grote schande zijn als deze vorm van armoede gaat voorkomen.