Renovatie en reconstructie haven Den Oever

Pim de Herder

In de raadsvergadering van 31 oktober 2019  is het raadsvoorstel  ‘Renovatie en reconstructie haven Den Oever’ vastgesteld.

Door SHK zijn diverse ideeën bij monde van Pim de Herder aangedragen. Eén daarvan was het onderwerp ‘Leugenbankje’. Tijdens de beraadslaging inzake het ‘Leugenbankje’ spreekt Pim de Herder namens de SHK de volgende tekst uit.

“Wel stelt het College voor om het ‘Leugenbankje’ op de oorspronkelijk plaats te handhaven. Dat stelt SHK uit sociaal-maatschappelijk oogpunt gerust. Er wordt dagelijks veel gebruik gemaakt. Het College stelt vervolgens wel dat het ‘Leugenbankje’ onderdeel vormt van de verdere ontwerpen voor het gebied. Hoe zal dat aflopen”.

Verder spreekt Pim de Herder uit. “Het gehele plan dient nog verder uitgewerkt te worden. Ik zou er als het even kan graag bij betrokken worden. Gaarne uw reactie (Antwoord: het College stelt dat, dat niet is gewenst).

Er dient op zijn minst, nadat het gehele plan is uitgewerkt, er voor de aanvang van de werkzaamheden een terugkoppeling naar de Raad hebben plaatsgevonden. Gaarne uw reactie (Antwoord: Het College zegt toe dat er een terugkoppeling zal plaatsvinden)”.

Na een jaar (najaar 2020) constateert Pim de Herder dat de damwand op de schuine pier nabij de Visafslag is verwijderd. Dus is de constatering dat zonder er een terugkoppeling heeft plaatsgevonden, een aanvang is genomen met de ‘Renovatie en reconstructie haven Den Oever’.

Op 14 januari 2021 vindt er op de schuine pier een gesprek plaats tussen een gemeentelijke medewerker en Pim de Herder.De gemeentelijke medewerker meldt dat er gelden voor het ‘Leugenbankje’ beschikbaar zijn en dat de door Pim de Herder voorgestelde plaats akkoord is bevonden.

Door Pim de Herder wordt aan de medewerker een schets van het ‘Leugenbankje’ overhandigd ook namens de gebruikers. Verder wordt door de medewerker toegezegd dat het ontwerp ‘Leugenbankje’ ter beoordeling aan Pim de Herder zal voorgelegd worden.Het voorleggen van het definitief ontwerp geschiedt niet!In begin oktober 2021 weet Pim de Herder een overzicht van het ‘Leugenbankje’ te bemachtigen bij het bedrijf wat het ‘Leugenbankje’ zal gaan construeren. 

Pim de Herder komt daar achter doordat een van de gebruikers (een gepensioneerd visserman) hem daarop attendeert. Leuk is anders!

Hierdoor gaat Pim de Herder op onderzoek uit en richt zijn pijlen op het College van Burgemeester en WethoudersWaarom heeft er geen terugkoppeling plaats gevonden en waar blijft nu de tekening van ‘Leugenbankje’. Zonder nader uitleg wordt telefonisch medegedeeld door de wethouder dat het ‘Leugenbankje’ er eind oktober zal staan.

Pim de Herder mailt vervolgens op 26 oktober 2021 een uitvoerig kritisch relaas aan de verantwoordelijke wethouder en wijst de wethouder er op dat afspraken niet worden nagekomen.Op 17 november 2021 volgt een fysiek gesprek met de bewuste wethouder.Van een terugkoppeling naar de Raad kan de wethouder zich niet meer herinneren.Er wordt toegezegd dat alle relevante uitgewerkte onderdelen zo spoedig als mogelijk aan 

Pim de Herder worden toegezonden. Een reactie blijft na 17 november echter wederom uit.Pim herder stelt dit aan de orde tijdens de fractievergadering op 14 december 2021 en dan wordt direct de verantwoordelijke wethouder telefonisch gebeld. Na een heftig telefoongesprek tussen de wethouder en Pim de Herder blijkt, doordat het ontbreekt aan communicatie tussen de organisatie en het College, de toegezegde stukken niet aan Pim de Herder zijn verzonden. 

Op woensdag 15 december 2021 krijgt Pim de Herder als nog enige relevante stukken toegezonden, waar o.a. de afbeeldingen van het ‘Leugenbankje’ (zie bijlagen) zijn bijgevoegd. Tevens wordt in het bericht gemeld dat het ‘Leugenbankje’ in januari 2022 op de schuine pier zal worden geplaatst.

Namen de fractie SHK,

Pim de Herder

d.d. 20 december 2021