OPENBARE FRACTIEVERGADERING

PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT

Op woensdagavond 10 februari 2021 houdt de fractie een digitale openbare vergadering. Wie er gebruik van wil maken dient zich uiterlijk 7 februari bij de fractie secretaris te melden. Daarbij wel uw mailadres geven. Via het mailadres kunnen wij u in het programma Microsoft Teams te zetten. Via dit programma kunt u dan uw zaken bepleiten.

Bekijk in agenda >


Peter C. Meijer mail: meijerpc@quicknet.nl.


Eventuele info via 0227-503559

De agenda omvat vooral de agenda van de raadsvergadering van 18 februari.

VERKLARING 17 november 2020

Hollands Kroon, 17 november 2020.

Aan de leden van de gemeenteraad van Hollands Kroon,

De fractie van Senioren Hollands Kroon heeft er behoefte aan een verklaring te geven over de recente ontwikkelingen in onze fractie.
Ten eerste betreuren wij het dat fractiegenoot Jeff Leever heeft besloten de fractie te verlaten. Zijn verdiensten voor de fractie en daardoor voor Hollands Kroon worden gewaardeerd. Vanaf het begin van de partij heeft hij zich ingezet voor de SHK en voor de inwoners van Hollands Kroon.

Over de gang van zaken over het proces van de ingediende en weer ingetrokken vragen delen wij het volgende mee. Pim de Herder was in eerste instantie mede-indiener van vragen maar is niet op de hoogte gesteld van dat de in het proces bijgestelde en aangevulde vragen niet waren teruggelegd bij de fractie, wat voor ons een gebruikelijke gang van zaken is.

Onze fractie houdt zich aan het akkoord zoals dat met CDA en VVD is overeengekomen met inachtneming van wat daarin staat over het participatieproces met inwoners. Onze fractie zal in dat verband de problematiek rondom de vestiging van datacenters in coalitieverband agenderen.

De fractie van Senioren Hollands Kroon,

Senioren Hollands Kroon kijkt met vertrouwen naar de toekomst

Jip Pancras

Originele artikel: https://www.regionoordkop.nl/13/10/2020/senioren-hollands-kroon-kijkt-met-vertrouwen-naar-de-toekomst/

Hollands Kroon – “Senioren Hollands Kroon (SHK) staat voor een grotere participatie tussen bestuur en inwoners. We zouden dan ook graag zien dat dit een bredere rol gaat spelen, waardoor er meer verbinding komt tussen overheid en inwoners. Dan zijn we op weg naar een nog beter woon- en werkklimaat met elkaar”, aldus Jip Pankras, fractievoorzitter van Senioren Hollands Kroon en één van de sprekers op de onlangs gehouden algemene ledenvergadering van de grootste partij in Hollands Kroon.

Tijdens de algemene ledenvergadering in de Cultuurschuur in Wieringerwerf namen de leden afscheid van twee bestuursleden. “Om persoonlijke reden hebben we als SHK afscheid genomen van Jaqueline Duijzer en Wilco de Groot. De ledenvergadering heeft haar dank uitgesproken voor hun werk en inzet voor de partij. De functies in het bestuur worden onderling verdeeld”, zo meldt Pankras, die naast dit afscheid ook twee nieuwkomers tot de partij zag toetreden, namelijk Trudy de Kruijf en Klaas Huibers. Naast secretaris Co Wisse zullen zij het nieuwe bestuur gaan vormen.

Ook was er een korte terugblik op hetgeen recent in de raadsvergaderingen is besproken en van belang is geweest voor SHK. “Huisvesting van arbeidsmigranten, de ontwikkeling van Campus de Terp in Wieringerwerf en ook de ontwikkeling van de datacentrums in de Wieringermeer”, zo benoemt Pankras een aantal onderwerpen die tijdens de ledenvergadering van afgelopen zaterdag kort voorbij kwamen. Met name de toekomstige onderwerpen die SHK nastreeft, werden ruimschoots belicht en besproken met de leden.

Volle agenda
De fractie van SHK kan de komende krappe anderhalf jaar dat deze raad nog in deze samenstelling werkzaam is volop aan de bak. De fractievoorzitter heeft tal van onderwerpen waar hij de komende periode zijn pijlen op wil richten: van verbeteringen in het sociaal domein tot meer woningbouw en van het vraagstuk welvaart en welzijn tot huisvesting van arbeidsmigranten en het blijven monitoren van Campus De Terp, een grootschalig nieuwbouwproject waarbij onderwijs, sport en tal van andere voorzieningen elkaar in Wieringerwerf hebben omarmd.

“Onze visie komt er op neer dat wij van mening zijn dat Hollands Kroon een agrarische gemeente is, maar dat het daarnaast ook goed is om oog te hebben voor andere bedrijven. Het liefst in de dienstverlenende omgeving en die bovendien duurzaam produceren. De flora en fauna van de leefomgeving verbeteren waarbij een betere biodiversiteit ons streven is. De ontwikkelingen in het sociaal domein zijn goed, maar ook daar kunnen nog verbeteringen plaatsvinden en zal dus op gefocust moeten worden.”

Leefbaarheid en welzijn
De raadsleden van Senioren Hollands Kroon maken zich sterk voor meer woningbouw in de gemeente. “Wij zijn van mening dat er meer woningbouw moet komen en als we erin slagen, zoals op dit moment, om geen krimpgemeente meer te zijn, dan kunnen we de jeugd die opgroeit in onze gemeente werk en woningen bieden.” Daarnaast leefbaarheid, want: “Het gaat niet alleen om welvaart maar ook om het welzijn van onze inwoners.”

Tot slot nog een blik van de fractievoorzitter op het Sociaal Domein waar de eigen wethouder Mary van Gent de scepter zwaait en tot groot genoegen van de eigen fractieleden. “Naast de ontwikkeling van Incluzio Hollands Kroon en haar portefeuille waarin onderwijs, sport, cultuur en Social Domein en Jeugdzorg zitten is zij ook lid van een Commissie van Nederlandse Gemeente op het terrein van het Sociaal Domein. In deze commissie voert zij onder andere gesprekken hoe de gemeenten in Nederland de kosten van het Sociaal Domein vergoed krijgen”, zo besluit fractievoorzitter Pankras van SHK.

ALGEMENE LEDENVERGADERING SENIOREN HOLLANDS KROON

ALGEMENE LEDENVERGADERING SENIOREN HOLLANDS KROON

Op 10 oktober 2020 is de algemene ledenvergadering coronaproof gehouden.

Secretaris Co Wisse opende door als eerste te vermelden dat de voormalig voorzitter Wilco de Groot een groot verlies te verwerken heeft. Diens echtgenote is op 7 oktober overleden. Naar menselijke maatstaven veel te vroeg. SHK heeft gezorgd voor een bloemstuk en ter vergadering kan iedereen een condoleancekaart tekenen. De aanwezigen zijn zeer begaan met hun voormalige voorzitter.

De tijdelijke voorzitter geeft tevens aan dat de ex-voorzitter en de penningmeester om persoonlijke reden hun functie ter beschikking hebben gesteld. Zij worden door de ALV bedankt voor hetgeen zij gedaan hebben.

Hij is blij dat hij Trudy de Kruijff uit Haringhuizen en Klaas Huijbers uit Barsingerhorn zich beschikbaar hebben gesteld tot het bestuur toe te treden. Nadat de twee nieuwe bestuursleden zich hebben voorgesteld, krijgen zij een warm applaus.

Er is behoefte aan meer mensen in het bestuur, zeker met de verkiezingen in aantocht. Ex SHK-lid Piet Bruijstens zegt dat de tijd die er nog rest tot 16 maart 2022 lang genoeg lijkt, maar in de praktijk is het zo voorbij.

De leden en ook allen wordt gevraagd suggesties te doen voor thema’s en voor zaken die in het komende verkiezingsprogramma aan de orde gesteld dienen te worden.

Woningbouw voor doelgroepen wordt aangegeven. Betaalbaarheid van de energietransitie. Meer aandacht voor welzijn en iets minder voor minder duurzame economie.

Vervolgens vertellen achtereenvolgens de heren Meijer en Pankras een en ander over de motivatie en het actuele werk als lid van de fractie. Mary van Gent, wethouder Sociaal Domein en Accommodatie, vertelt over hetgeen zij de afgelopen jaren tot stand heeft gebracht. Landelijk is dit zeker opgevallen en hoort zij vaak dat Hollands Kroon unieke, doch goede, wegen begaat. Ook roemt zij de betrokkenheid van de burgers bij de opzet van de Campus in Wieringerwerf. Jip Pankras spreekt liever van Sportcampus Microsoft!

Om 12:00 uur sluit voorzitter Co Wisse de vergadering in de Cultuurschuur. Het was een prima bijeenkomst.

WILT U LID WORDEN, meldt u aan via de website www.seniorenhollandskroon.nl .

UITREIKING VAN HET CERTIFICAAT DEMENTIEVRIENDELIJK

UITREIKING VAN HET CERTIFICAAT DEMENTIEVRIENDELIJK

Op 30 september 2020 werd dit certificaat uitgereikt door Nellie Tevense, bestuurslid van de Alzheimer Vereniging. Zij prees de Gemeente dat zij voortvarend dit hadden gestimuleerd. Medewerkers van de gemeente, het wijkteam en de vier ambassadeurs hebben de cursus gevolgd. Zij gingen daarna naar de detailhandel, de politie en de brandweer om duidelijk te maken hoe men mensen met dementie kan herkennen. Ook het publiek werd geïnformeerd.

UITREIKING VAN HET CERTIFICAAT DEMENTIEVRIENDELIJK


Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning dient er aandacht aan dagbesteding te komen. IN Hollands Kroon zijn zo diverse projecten ‘Doet en Ontmoet’ gestart mede in samenwerking met WonenPlusWelzijn. Organisaties als de Zonnebloem, Sportservice en Humanitas zeten zich hiervoor in. De afdeling Alzheimer Noord-Holland Noord heeft diverse Alzheimercafés opgezet. Niet alles lukte. Er waren/zijncafés in Llelypark, Anna Paulowna (Keizershof) en Niedorp (Trambaan). Hopelijk kan het na het Corona tijdperk weer opgepakt worden.


Wethouder Mary van Gent zei dat zij trots was op het feit dat wij een Dementievriendelijke Gemeente zijn. Het aantal dementerenden neemt de komende
jaren toe. Waren het er in 2015 nog 682 personen, in 2040 verwacht men dat er 727 mensen aan deze ziekte lijden. De gemeente wil een inclusieve gemeente zijn. Kijk wat de mensen wel kunnen. Een positieve benadering. Daarna was er een toneelstuk dat de situatie van de dementerende en haar kinderen
goed weergaf.

1 oktober 2020 Peter C. Meijer

Wethouder Mary van Gent gaat op 4 juli zwemmen!

Wethouder Mary van Gent gaat op 4 juli zwemmen!

Bekijk ook het artikel op NHD.nl >

De teleurstelling was groot toen Swim to Fight Cancer Hollands Kroon vanwege COVID-19 de editie van 2020 uit te stellen naar 2021. Voor de deelnemers, maar ook voor iedereen die in hun omgeving te maken heeft met kanker en dit moment wilde aangrijpen om hun onmacht om te zetten in kracht, een verdrietige beslissing.

Op 4 juli a.s. wordt er een kleinschalige actie gehouden – hopelijk met een grote opbrengt – waarbij niemand minder dan Hollands Kroon wethouder en locoburgemeester Mary van Gent een belangrijk aandeel heeft. Zij gaat symbolisch – namens alle burgers – een klein stukje zwemmen in ’t Oude Veer van Anna Paulowna. Om 10.00 uur gaat zij het water in, gesteund door een enkele vrijwilligers van STFC Hollands Kroon.

Een landelijke actie van Fight Cancer waarbij burgemeesters/wethouders van de 22 edities waar dit jaar een Swim zou worden gehouden, toch het water ingaan. Mary van Gent – zij heeft o.a. sport en welzijn in haar portefeuille – neemt de uitdaging aan om op zaterdag 4 juli om 10.00 uur bij het zwemstrandje van ’t Oude Veer het water in te gaan. Allemaal voor het goede doel, namelijk om het onderzoek naar het ontwikkelen van een vaccin tegen kanker te financieren. Dit belangrijke onderzoek dat veel mensen hoop en perspectief biedt (kosten € 781.396) wordt uitgevoerd door professor Arjan Griffioen van het VUMC en duurt vier jaar.

Mary van Gent die Swim to Fight Cancer Hollands Kroon een warm hart toedraagt, hoopt met haar zwemprestaties een mooi bedrag op te halen. ‘Daar ga ik voor, dus ik roep iedereen op te doneren. Niet voor mij persoonlijk, maar voor al die mensen die te maken hebben met kanker.’

Wie Mary wil steunen kan terecht op de site van www.fightcancer.nl/event/swim-to-fight-cancer/initiatief-burgemeesters-en-
wethouders
.

Nationale Balkon Beweegdag – 29 mei 2020

Nationale Balkon Beweegdag - 29 mei 2020

Op het Nationale Balkon Beweegdag van 29 mei 2020 is Wethouder Mary van Gent samen met Sportservice naar Noordelicht in Hippolytushoef gegaan.

Nationale Balkon Beweegdag - 29 mei 2020

Vanwege het mooie weer waren er heel wat bewoners die op hun balkon meededen met de oefeningen. En natuurlijk met passende muziek.
Wat was het leuk om mee te doen. De bewoners genoten! Ook de verzorgenden van Samen deden enthousiast mee.

Nationale Balkon Beweegdag - 29 mei 2020

Wethouder Mary van Gent bood zichzelf spontaan aan als instructeur op deze eerste Balkon Beweegdag. Trots trok ze het T-shirt aan en vroeg naderhand: ‘mag ik het houden? Ik ga zo naar mijn work-out in het Robbenoordbos, dan vind ik het wel leuk om te laten zien dat ik meegedaan heb met jullie.’

Binnenkort weer op een andere locatie.

Mary bedankt alle mensen van Sportservice het was echt super!

Bekijk hier het artikel in het Wieringerdagblad: https://www.wieringerdagblad.nl/regio/wethouder-mary-van-gent-doet-fanatiek-mee-aan-nationale-balkon-beweegdag

Nationale Balkon Beweegdag - 29 mei 2020

Nieuwsgierig hoe de politiek werkt?

Nieuwsgierig naar wat de gemeenteraad doet?
Nieuwsgierig wat een wethouder doet?
Nieuwsgierig of ook jij het leuk zou vinden om in de politiek te gaan?

Meld je dan bij ons aan en word lid!

SHK (Senioren Hollands Kroon) wil je graag kennis laten maken met onze partij.

Een partij die de belangen behartigt van alle inwoners van Hollands Kroon maar met speciale aandacht voor mensen die om wat voor reden extra aandacht nodig hebben. Kortom SHK is een partij voor iedereen.
Laatst hoorde ik een opmerking van een jongeman die dolenthousiast was dat hij promoveerde naar de senioren. Het ging over voetballen maar ik haakte hierop in. Ik vertelde hem dat dit precies is, zoals ik het ook altijd voel. Hij beschreef dat hij er nu echt bij hoorde en dat hij serieus genomen wordt en als volwaardig teamlid meedeed. Hij begreep zonder woorden wat ik bedoelde met lid zijn van SHK want deze partij staat ook voor volwaardig meedoen in de maatschappij voor iedereen. Iedereen vanaf 18+ kan lid worden van SHK, jong en ouder en alles wat daar tussenin zit. SHK heeft nieuwe leden nodig voor de verkiezingen van 2022. SHK is al sinds 2014 de
grootste partij in Hollands Kroon.

We zijn op zoek naar mensen die graag iets willen betekenen voor onze gemeente. We zijn op zoek naar aspirant kandidaten voor gemeenteraadslid maar ook naar nieuwe bestuursleden.

Wil je kennis maken met onze partij lees dan ons programma en mocht dit je aanspreken en bij je passen dan hoor je bij ons.

Wij kijken uit naar je lidmaatschap!
Meld je aan bij www.seniorenhollandskroon.nl

SHK – Coronavirus update

Voor info over het coronavirus binnen onze gemeente wil ik u verwijzen maar onze website van de gemeente hollands kroon. Daar kunt u ook lezen dat alle openbare vergaderingen vervallen voor het publiek.

Meer informatie: https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/hollands-kroon-neemt-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus

De SHK wenst iedereen heel veel sterkte in deze tijd en hopen op een snel herstel in deze zware tijd. Met veel respect voor de mensen in de vitale beroepen. Zoals de minister zei en daar sluiten wij ons bij aan.

Let op elkaar!

Donatie SHK stichting Bosnische Toekomst

Vanmorgen heeft de fractie van SHK een cheque twv €250,00 overhandigd aan de stichting Bosnische Toekomst.

Zij organiseren 4 tot 6 keer per jaar breimiddagen in de Carousel in Breezand. Er zijn ongeveer 35 inwoners van Breezand die elkaar ontmoeten en een leuke middag hebben.

Dit past prima binnen het project “ Leefbaarheid door Ontmoeten” dat in Breezand gestart is.

SHK houdt geen nieuwjaarsreceptie maar doneert jaarlijks een bijdrage aan een goed doel binnen onze gemeente. Dit jaar dus aan bovenstaande stichting zodat de stichting voor de inwoners deze middagen kunnen organiseren.