Aandacht positie AOW-gerechtigden bij Kabinet

Download de volledige brief >

Geachte heer van Zanen,

Met deze brief willen wij bij de VNG aandringen om het Kabinet Rutte IV duidelijk te maken dat de gemeente zich zorgen maakt over de positie van AOW-gerechtigden in de samenleving. De gemeente maakt zich zorgen dat de positie van AOW-gerechtigden verslechtert als de regering uitvoering geeft aan het voornemen de AOW los te koppelen van het minimumloon. Daarom heeft de gemeenteraad een motie aangenomen (zie de bijlage) die wij graag onder uw aandacht brengen.

Motie ‘Loskoppelen AOW’

Op pagina 23 van het regeerakkoord, gepresenteerd op 15 december 2021 wordt het volgende vermeld: “We verhogen het minimumloon stapsgewijs met 7,5% en houden de koppeling met de uitkeringen (behoudens de AOW) in stand om het bestaansminimum te verstevigen. We komen ouderen tegemoet via een hogere ouderen korting.”

De gemeenteraad van Hollands Kroon vreest dat uitvoering van dit voornemen tot loskoppeling van de AOW van het minimumloon leidt tot koopkrachtdaling van AOW-gerechtigden. De huidige AOW-uitkering is juist gekoppeld aan het minimumloon om een bestaansminimum te garanderen. Vandaar dat dit voornemen zorgen baart. De loskoppeling van de AOW-uitkering van het minimumloon heeft vrijwel zeker een verslechtering van de koopkracht van AOW-gerechtigden tot gevolg, waardoor getwijfeld wordt of dan nog wel sprake is van een reëel bestaansminimum.

Als laatste merkt onze gemeenteraad op dat in Nederland zonder twijfel sprake is van een behoorlijke groep AOW-gerechtigden. Deze groep komt van een bescheiden pensioen rondt en zij maken nu al vaak gebruik van het bijzonder bijstandsbeleid van de gemeente waarin zij wonen. De wijziging heeft zeer waarschijnlijk tot effect dat deze groep nog meer aanspraak moet maken op sociale vangnetten.

Wij hebben uit het nieuws vernomen dat ook de Eerste Kamer het kabinet oproept om terug te komen op dit voornemen. Wij hopen met deze brief te bewerkstelligen dat u ook bij het kabinet aandringt dat zij rekening houden met de positie van de AOW-gerechtigden en dat zij de keuze tot loskoppeling van de AOW met het minimumloon en dit plan heroverwegen.

Met vriendelijke groet,

M.M.J. van Gent
wethouder Sociaal domein en samenleving