Regio Oost

23-11-2016  Vogels in en rondom het Robbenoordbos NHD 23-11-2016

17-11-2016 – Herstructurering Wieringerwerf

De herstructurering Wieringerwerf is momenteel zeer actueel. De SHK stelt hierover schriftelijk vragen aan het college van B&W. Hieronder kunt u lezen welke vragen de fractie SHK heeft gesteld en welke antwoorden daarop verkregen zijn van het college.
(W.A. (Pim) de Herder)

SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE

Naam: gemeenteraadsfractie Senioren Hollands Kroon
Datum: 22 september 2016
Volgnummer

Onderwerp Herstructurering Wieringerwerf

Geachte leden van het college,

Naar aanleiding van de raadsvergadering van 16 juni 2016, waarin de herstructurering van Wieringerwerf aan de orde is gekomen, het volgende:

In de beantwoording van het College in de vorengenoemde raadsvergadering, is ons niet helemaal duidelijk geworden omtrent het opnieuw uitvoeren van een nieuw geluids- en fijnstofonderzoek van de A7 ten opzichte van de ruim honderd woningen in het Zuiderpark, aan de Schipperskade, aan de Helfrichlaan en aan de westzijde van de Terpstraat. Ons werd gewezen op een geluidsrapport dat 6 jaar (moet ruim 8 jaar zijn) geleden is opgesteld en dat het in wezen niet nodig werd geacht wederom een geluidsmeting uit te voeren. Heel duidelijk was u daar niet over.

Doch in de tijd gezien, zijn de voorzieningen voor woningen, die bloot gesteld worden aan geluidoverlast en fijnstof, aanzienlijk aangescherpt. Overal in den lande zien wij geluids- en fijnstofschermen worden opgericht. Ter bescherming tegen overlast van fijnstof, welke in hoofdzaak bestaat uit roetdeeltjes, rubber van autobanden, slijpsels uit motoren, koolwaterstoffen, zwaveldioxide, benzeen en ammoniak, vinden wij het voor de volksgezondheid van essentieel belang dat er aan de westkant van Wieringerwerf maatregelen worden getroffen. Luchtverontreiniging staat in de top 3 van de veroorzaker van ziekten en sterfte in Nederland, samen met roken en overgewicht. Door fijnstof in te ademen wordt het risico verhoogd op longaandoeningen (astma), kanker en hart- en vaatziekten.

De huidige aarden geluidswal met bosschages ter plaatse van het Zuiderpark is ingezakt en heeft niet meer de oorspronkelijk hoogte en voldoet zeker niet meer aan de indertijd gestelde voorwaarden. De woningen ter plaatse van de Schipperskade, de Helfrichlaan en aan de westzijde van de Terpstraat moeten het doen met een betrekkelijke laag aarden walletje en bosschages, daar kan men vanuit de woningen de chauffeurs in de vrachtwagens zien zitten.

Wij hebben van de bewoners begrepen dat naast de geluidoverlast, van buiten zitten geen sprake is, ook heeft men heel veel overlast van fijnstof welke de woningen zichtbaar binnendringt.

Daarbij komt nog dat de overheersende westelijke wind naar de woningen toe is gericht. In het Zuiderpark staan zelfs woningen op minder dan 50 meter van de A7 verwijderd. Na de geluidsmeting van ruim 8 jaar geleden is de maximale snelheid van 120 naar 130 km/uur verhoogd. Het aantal verkeersbewegingen zijn aanzienlijk, vergeleken met ruim 8 jaar geleden, toegenomen. Dat levert ook een toename van het aantal decibels (dB’s) en vele andere milieu belastende effecten op, die de gezondheid van onze inwoners van Wieringerwerf aantasten. Wij kunnen wel stellen dat verder het dorp in, het westelijke gedeelte, ook de effecten van de A7 worden ondervonden. Het is nagenoeg het enige dorp in Noord-Holland wat zo dicht tegen de A7 ligt.

Antwoord op de vragen van SHK

Geachte fractie,

Op 22 september 2016 heeft u schriftelijke vragen (nummer SV-1646) gesteld over de herstructurering Wieringerwerf. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

Uw vragen:
1. Bent u het met ons eens dat Wieringerwerf nagenoeg het enige dan wel het enige dorp in Noord- Holland is dat zo dicht op de A7 ligt?
2. Bent u bereid in het kader van de herstructurering van Wieringerwerf in overleg met RWS een geluids- en fijnstofmeting te laten uitvoeren?
3. Bent u bereid de op te stellen geluids- en fijnstofmetingen voor de woningen ter plaatse van de westzijde van Terpstraat, het Zuiderpark, de Schipperskade en de Helfrichlaan in overleg met RWS te laten uitvoeren?
4. Bent u op voorhand bereid een bijdrage te leveren aan RWS voor het eventueel aanbrengen van een geluids- en fijnstofscherm?
5. Bent u bereid om de bewoners van Wieringerwerf op een andere manier tegemoet te komen, door in overleg met RWS de mogelijkheid van het verlagen van de maximale snelheid tot 100 km/u ter hoogte van Wieringerwerf in het rapport met de metingen te laten meenemen?

Het programma met betrekking tot de herstructurering van Wieringerwerf kent veel onderdelen, waarvan het verkeer er één is. We zijn al vele jaren met Rijkswaterstaat in gesprek over de nadelige gevolgen van de A7 op het onderdeel geluid. De bereidheid bij de provincie Noord-Holland om mee te werken aan de bouw van woningen ten westen van de Terpweg is een goede aanleiding om de gesprekken weer te intensiveren. Daarbij komen de door u gestelde vragen over de benodigde onderzoeken zeker aan bod.

In het verleden zijn diverse onderzoeken verricht en het is dan van belang om na te gaan of deze nog steeds actuele informatie leveren. Het verhogen van de maximum snelheid kan een aanleiding zijn voor nieuwe onderzoeken.

Op dit moment is het niet aan de orde om te praten over kosten of een kostenverdeling. Mocht er sprake zijn van plaatsing van schermen en van Hollands Kroon een financiële bijdrage aan de plaatsing daarvan worden gevraagd, dan zal dat niet anders kunnen dan via een besluit van uw raad.

Met vriendelijke groet,

T.J.M. Groot wethouder Openbare ruimte

(Naar alle waarschijnlijkheid zal het bovenstaande in de Raad van december a.s. worden behandeld.)

07-10-2016 – Genomineerden Lelyprijs bekend

De drie genomineerden voor de Dr. Ir. C. Lelyprijs zijn bekend! Interflow BV uit Wieringerwerf, Fender Innovations BV uit Wieringerwerf en Sandfirden uit Den Oever gaan strijden om de titel van meest innovatieve bedrijf van Hollands Kroon. De uiteindelijke winnaar wordt op 28 oktober bekendgemaakt tijdens een Ondernemerslunch op het RSG Wiringherlant in Wieringerwerf. De lunch start om 13.15 uur en duurt tot 15.45 uur.

Prijs
De jury bezocht de afgelopen tijd de 6 bedrijven die op de shortlist terecht waren gekomen en was bijzonder onder de indruk van wat ze zag. Uiteindelijk bleven deze drie bedrijven over als meest innovatief. De prijs voor de winnaar is een prachtige trofee waar de bekende kunstenaar Hans Blank uit Den Oever al druk mee bezig is (zie foto). Ook kan de winnaar rekenen op de eeuwige roem en veel publiciteit. Daarnaast doet de winnaar als vertegenwoordiger van Hollands Kroon mee aan de Ondernemersverkiezing Noord-Holland. Juryvoorzitter en wethouder van Hollands Kroon, Theo Meskers: “Hollands Kroon is een broedplaats voor veel innovatieve bedrijven. Zij dragen bij aan onze economische ontwikkeling. Met deze tweejaarlijkse verkiezing gunnen wij deze bedrijven een podium om hun zichtbaarheid te vergroten.”

Jury
De deskundige jury bestaat uit voorzitter Jeanette de Boer van de Ondernemers Federatie Hollands Kroon, Directeur Bedrijven Arno Mulder van de Rabobank Kop van Noord-Holland en directeur Thijs Pennink van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon is de voorzitter van de jury, maar stemt niet mee.

04-10-2016 – College geeft ruimte om aardwarmte te gebruiken als warmtebron voor kassen op Agriport

Achter de Alkmaarseweg 11 in Middenmeer wordt sinds 1977 aardgas door Vermilion gewonnen. Door de afname van de gasproductie verwacht Vermilion dat de winning van gas hier op termijn wordt beëindigd.

Tweede leven voor put
Energie Combinatie Wieringermeer (ECW) en Vermilion zien mogelijkheden om deze put een tweede leven te geven. Deze bron kan namelijk voor aardwarmte worden gebruikt die de kassen op Agriport kan verwarmen. Op Agriport is de eerste stap voor aardwarmtewinning al gezet. Op dit moment worden de kassen van tien glastuinbouwbedrijven al voor twintig procent duurzaam verwarmd.

Wethouder enthousiast
Wethouder Theo Groot is erg enthousiast. “Dit past goed in de filosofie van Hollands Kroon. Het is een mooie gedachte dat er verder wordt gekeken en dat zo’n put opnieuw gebruikt wordt. Zo werken we met z’n allen op een innovatieve manier mee aan de circulaire economie.”

Bestemmingswijziging
Het bestemmingsplan laat een gebruik van de aardgaswinningslocatie als aardwarmte bron nu nog niet toe. Daarvoor moet het bestemmingsplan herzien worden. Het college heeft duurzaamheid en innovatie hoog in het vaandel staan en is bereid om mee te werken aan deze bestemmingswijziging