Regio Noord

23-11-2016 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het laatste bericht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland d.d. 13 oktober 2016 luidde: De ingediende zienswijzen zijn per gebied beantwoord in de zogenaamde ‘nota van antwoord’ en op dit moment zijn de bevoegde gezagen bezig met de definitieve vaststelling van de beheerplannen met de bijbehorende nota’s van antwoord. De verwachting is dat deze documenten in de periode van half november tot half december 2016 gepubliceerd worden.

Zodra de definitieve publicatiedatum bekend is, ontvangt u wederom bericht over de ter inzage legging van de documenten en over de mogelijkheden tot het indienen van een eventueel beroep.

Bijlagen: de brief met de in de brief genoemde bijlagen 1 en 2.
(auteur: W.A. de Herder)

Brief ondernemend Nederland
Bijlage 1 Ondernemend Nederland
Bijlage 2 Ondernemend Nederland

Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied
Samenwerken aan versterking van de duisternis

LEEUWARDEN – Door nachtelijke verlichting staat de duisternis onder druk in het Waddengebied. Daarom trekken meer dan veertig partijen, waaronder de gemeente Hollands Kroon, aan de noodrem. Zij willen een Darksky Werelderfgoed Waddengebied. Duisternis moet een kernkwaliteit blijven van het Waddengebied en duisternis moet een unieke belevenis worden van Werelderfgoed Waddenzee: dé plek waar je nog écht kunt genieten van het volledige spectrum aan nebula’s, sterren en planeten.

De 43 partijen (Waddenprovincies, Waddeneilanden en -gemeenten, Rijkswaterstaat, Ministerie van EZ, natuurorganisaties, Waddenzeehavens en Nationale Parken Waddengebied) ondertekenen op zaterdagavond 29 oktober, tijdens de Nacht van de Nacht, de intentieverklaring om te komen tot een Darksky Werelderfgoed Waddengebied. Het is voor het eerst dat zoveel partijen samenwerken om duisternis als landschappelijke kwaliteit te beschermen en waar mogelijk uit te bouwen. Onder de vlag van UNESCO Werelderfgoed Waddenzee gaan zij de lichtuitstoot in het Waddengebied verder terugdringen.

De bewustwording over lichtuitstoot tijdens de nacht en de nadelige effecten daarvan op mens en dier worden steeds groter. Vleermuizen gaan bijvoorbeeld minder eten zoeken door te weinig duisternis. En mensen kunnen veel beter ‘onthaasten’ wanneer het kunstlicht afneemt. Daarnaast wordt het nachtelijk donker ook steeds meer gewaardeerd als landschappelijke kwaliteit. Duisternis is door de eeuwen heen een inspiratiebron geweest voor muzikanten, dichters en kunstenaars.