Senioren woonadviseur Hollands Kroon

Gisteren is het officiële startsein gegeven door Mary van Gent voor de senioren woonadviseurs Hollands Kroon. Het onderstaande persbericht zal via de pers worden verspreid.

Het Noordhollands Dagblad heeft nog toegezegd om eerdaags een interview te houden met enkele senioren woonadviseurs.

Senioren woonadviseur Tjibbe Wouda reikt wethouder Mary van Gent de folder uit

De negen vrijwillige senioren woonadviseurs zijn al enige tijd actief in Hollands Kroon, maar door de corona perikelen werd een officieel startsein uitgesteld. Afgelopen dinsdag heeft wethouder Mary van Gent uit handen van senioren woonadviseur Tjibbe Wouda de folder en informatie over dit initiatief gekregen.

De senioren woonadviseur is een geschoolde onafhankelijke vrijwilliger en staat klaar voor inwoners van Hollands Kroon vanaf 55 jaar en ouder die informatie willen over wonen. Het maakt hierbij niet uit of er sprake is van een huur- of een koopwoning.

De senioren woonadviseur kan laten zien hoe u zich in kunt schrijven voor een woning via Woonmatch. Veel mensen willen later kleiner gaan wonen. Maar mensen weten niet dat ze zich dan ook tijdig moeten inschrijven.

Ook kijkt de senioren woonadviseur met u mee naar welke (zorg) organisaties een rol kunnen spelen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het kan zijn dat er aanpassingen in de woning nodig zijn en dan wordt het wijkteam eventueel om hulp hierbij gevraagd. Als u wilt verhuizen, kunt u samen met de senioren woonadviseur de stappen die hiervoor nodig zijn bespreken.

Dit project is een initiatief van de Wooncompagnie, Woningstichting Anna Paulowna, Beter Wonen, de gemeente Hollands Kroon en Wonen Plus Welzijn. De uitvoering is in handen van Wonen Plus Welzijn. Voor meer informatie en vragen kunt u één van onze Servicepunten bellen of het algemeen nummer van Wonen Plus Welzijn: 0224-273140.

Ook in de gemeente Schagen is de senioren woonadviseur actief.

SHK heeft respect voor de boeren en tuinders

Gerrit Roos

De LTO heeft onze gemeente tot agrarische hoofdstad verklaard. De druk op de grond is groot.

In het belang van een gezonde agrarische sector is het nodig dat er een landbouwareaal blijft bestaan waarin men zich kan blijven ontwikkelen.

De aanverwante bedrijven hebben immers alleen bestaansrecht bij een klantenkring van een bepaalde omvang.

De sector wil wel. Ze gaat met alle nieuwe ontwikkelingen mee. Minder bestrijdingsmiddelen, minder kunstmest, meer weidevogelbeheer, meer akkerranden, meer aandacht voor  duurzaamheid.

De SHK zal alles doen om agrarische hoofdstad te kunnen blijven.

Tegemoetkoming energiekosten voor inwoners met een laag inkomen

Origineel artikel: https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/tegemoetkoming-energiekosten-voor-inwoners-met-een-laag-inkomen

De energieprijzen zijn de laatste maanden erg gestegen en stijgen door. Daarom krijgen alle gemeenten begin 2022 extra geld van de overheid. Hiermee kunnen wij de inwoners met een laag inkomen, een extra tegemoetkoming geven voor deze hoge energiekosten. Het gaat om een eenmalig extra geldbedrag van ongeveer € 200,-. Deze steun komt naast de verlaging van de energiebelasting.

Voor wie is de eenmalige tegemoetkoming?

Deze extra steun is voor inwoners met een laag inkomen.
Hieronder vallen in ieder geval:

 • inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen
 • IOW-gerechtigden
 • AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen
 • zelfstandigheden met een laag inkomen
 • werkenden met een laag inkomen

Hoe werkt het?

Inwoners die bijstand ontvangen van de gemeente, hoeven niks te doen. Zij krijgen automatisch het bedrag. Andere inwoners met een laag inkomen kunnen straks een aanvraag doen voor deze extra steun. Dat kan via een aanvraagformulier dat begin 2022 op onze website komt. De steun wordt gezien als bijzondere bijstand. Het gaat om een eenmalig bedrag van ongeveer € 200,-.

Wanneer?

In de eerste drie maanden van 2022 wordt deze extra steun gegeven. Begin 2022 maakt de overheid hier meer bekend over. Hou ook onze website en social media in de gaten over wanneer de aanvraagmogelijkheid online komt.

Hulp nodig?

Heeft u nu al hogere energiekosten die u lastig kunt betalen? Of maakt u zich hier zorgen over? Neem dan contact op met ons team schulddienstverlening. Zij helpen u vrijblijvend. U bereikt hen via ons algemene nummer 088-321 5000.

Renovatie en reconstructie haven Den Oever

Pim de Herder

In de raadsvergadering van 31 oktober 2019  is het raadsvoorstel  ‘Renovatie en reconstructie haven Den Oever’ vastgesteld.

Door SHK zijn diverse ideeën bij monde van Pim de Herder aangedragen. Eén daarvan was het onderwerp ‘Leugenbankje’. Tijdens de beraadslaging inzake het ‘Leugenbankje’ spreekt Pim de Herder namens de SHK de volgende tekst uit.

“Wel stelt het College voor om het ‘Leugenbankje’ op de oorspronkelijk plaats te handhaven. Dat stelt SHK uit sociaal-maatschappelijk oogpunt gerust. Er wordt dagelijks veel gebruik gemaakt. Het College stelt vervolgens wel dat het ‘Leugenbankje’ onderdeel vormt van de verdere ontwerpen voor het gebied. Hoe zal dat aflopen”.

Verder spreekt Pim de Herder uit. “Het gehele plan dient nog verder uitgewerkt te worden. Ik zou er als het even kan graag bij betrokken worden. Gaarne uw reactie (Antwoord: het College stelt dat, dat niet is gewenst).

Er dient op zijn minst, nadat het gehele plan is uitgewerkt, er voor de aanvang van de werkzaamheden een terugkoppeling naar de Raad hebben plaatsgevonden. Gaarne uw reactie (Antwoord: Het College zegt toe dat er een terugkoppeling zal plaatsvinden)”.

Na een jaar (najaar 2020) constateert Pim de Herder dat de damwand op de schuine pier nabij de Visafslag is verwijderd. Dus is de constatering dat zonder er een terugkoppeling heeft plaatsgevonden, een aanvang is genomen met de ‘Renovatie en reconstructie haven Den Oever’.

Op 14 januari 2021 vindt er op de schuine pier een gesprek plaats tussen een gemeentelijke medewerker en Pim de Herder.De gemeentelijke medewerker meldt dat er gelden voor het ‘Leugenbankje’ beschikbaar zijn en dat de door Pim de Herder voorgestelde plaats akkoord is bevonden.

Door Pim de Herder wordt aan de medewerker een schets van het ‘Leugenbankje’ overhandigd ook namens de gebruikers. Verder wordt door de medewerker toegezegd dat het ontwerp ‘Leugenbankje’ ter beoordeling aan Pim de Herder zal voorgelegd worden.Het voorleggen van het definitief ontwerp geschiedt niet!In begin oktober 2021 weet Pim de Herder een overzicht van het ‘Leugenbankje’ te bemachtigen bij het bedrijf wat het ‘Leugenbankje’ zal gaan construeren.

Pim de Herder komt daar achter doordat een van de gebruikers (een gepensioneerd visserman) hem daarop attendeert. Leuk is anders!

Hierdoor gaat Pim de Herder op onderzoek uit en richt zijn pijlen op het College van Burgemeester en WethoudersWaarom heeft er geen terugkoppeling plaats gevonden en waar blijft nu de tekening van ‘Leugenbankje’. Zonder nader uitleg wordt telefonisch medegedeeld door de wethouder dat het ‘Leugenbankje’ er eind oktober zal staan.

Pim de Herder mailt vervolgens op 26 oktober 2021 een uitvoerig kritisch relaas aan de verantwoordelijke wethouder en wijst de wethouder er op dat afspraken niet worden nagekomen.Op 17 november 2021 volgt een fysiek gesprek met de bewuste wethouder.Van een terugkoppeling naar de Raad kan de wethouder zich niet meer herinneren.Er wordt toegezegd dat alle relevante uitgewerkte onderdelen zo spoedig als mogelijk aan

Pim de Herder worden toegezonden. Een reactie blijft na 17 november echter wederom uit.Pim herder stelt dit aan de orde tijdens de fractievergadering op 14 december 2021 en dan wordt direct de verantwoordelijke wethouder telefonisch gebeld. Na een heftig telefoongesprek tussen de wethouder en Pim de Herder blijkt, doordat het ontbreekt aan communicatie tussen de organisatie en het College, de toegezegde stukken niet aan Pim de Herder zijn verzonden.

Op woensdag 15 december 2021 krijgt Pim de Herder als nog enige relevante stukken toegezonden, waar o.a. de afbeeldingen van het ‘Leugenbankje’ (zie bijlagen) zijn bijgevoegd. Tevens wordt in het bericht gemeld dat het ‘Leugenbankje’ in januari 2022 op de schuine pier zal worden geplaatst.

Namen de fractie SHK,

Pim de Herder

d.d. 20 december 2021

WERKBEZOEK: Agro Jobs Holland B.V.

Agro Jobs Holland B.V.

Agriport 61 Middenmeer

Datum : 14 december 2021.

Aanwezig: Senioren Hollands Kroon: Pim de Herder, Henk Koomen, Peter C. Meijer Jip Pankras en Gerrit Roos.

Agro Jobs Holland: Joep Kieft en Bram Klaver.

Joep Kieft heeft SHK een uitnodiging gestuurd met als doel SHK te informeren over de ontwikkeling van een verblijf voor arbeidsmigranten aan de Industrieweg te Middenmeer.

Agro Jobs Holland is een jong bedrijf (4 jaar) dat op dit moment ongeveer 400 mensen aan het werk heeft.  Er zijn 2 coördinatoren voor mensen uit Roemenië en 1 voor Poolse/Oekraïense mensen. Drie mensen zijn verantwoordelijk voor de huisvesting.

Een deel bestaat uit seizoenarbeiders: in de tulpenbollen verwerking van half juni-half augustus en voor de lelies in de periode november-december. De andere zijn zogezegd arbeidsmigranten; deze mensen worden geplaatst bij bedrijven die jaarrond werk bieden of gedurende het jaar bij verschillende bedrijven werk vinden.

Een klein percentage (1 à 2 %) wil zich uiteindelijk definitief vestigen in Nederland.

Agro Jobs Holland biedt jaarrond werk aan haar medewerkers. In de schoonmaak (Vastenburg), kleding sorteren/verpakken bij Triple A Middenmeer, dakdekkers (West Friesland Dakbedekkingen), bollen pellen / tulpen broeien ( oaTriflor). Sla oogst (David Knibbe / Ursem-Zuurbier) broccoli, kool, pioenen oogst, zantadecia oogst- en verwerking en fruitteelt en vele andere (agrarische) sectoren.

Agro Jobs Holland wil huisvesting voor 168 mensen realiseren aan de Industrieweg in Middenmeer. Daardoor komen er woningen vrij in de kernen.

Er zijn gesprekken gevoerd met de omwonenden en argumenten tegen zijn vooral veiligheid en planschade. De verkeersbewegingen worden ook genoemd als argument.

Joep Kieft merkt op dat automatisering niet leidt tot vermindering van de arbeidsbehoefte op bedrijven, maar juist tot leidt tot verdere schaalvergroting en specialisatie en dus een toename van de vraag naar arbeid.

Op de vraag wat de mening is van SHK antwoordt Jip:

1. Overleg met de omwonenden is heel belangrijk;

2. Liefst mensen die werkzaam zijn in de polder en bij een bedrijf kunnen worden gehuisvest.

3. Huisvesting op bedrijventerreinen.

4. Gemeente Hollands Kroon dient niet de enige gemeente in de Noordkop te zijn die de arbeidsproblematiek dient op te lossen.

Het was een goed en open gesprek.

Jip Pankras lijsttrekker Senioren Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – De huidige fractievoorzitter van Senioren Hollands Kroon, Jip Pankras, is tijdens de ledenvergadering in de Cultuurschuur in Wieringerwerf gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

Die uitslag was niet verrassend maar de nummer twee op de lijst was dat wel. Daar staat nieuwkomer Kitty Pronk uit Breezand. Zij moet met haar 59 jaar zorgen voor de beoogde verjonging in de partij.

In de huidige gemeenteraad heeft de fractie zes zetels welke allemaal door mannen worden bezet. Op de nieuwe kieslijst van de partij staan nu ook 2 vrouwen op een prominente en verkiesbare plaats. 

Wethouder Mary van Gent staat als lijstduwer op een 14e plek. Zij wil alleen nog terugkeren als wethouder. Zij vindt het onverstandig om na een periode als wethouder in de gemeenteraad als raadslid plaats te nemen.

*Bron: Noordkop Centraalhttps://noordkopcentraal.nl/jip-pankras-lijsttrekker-senioren-hollands-kroon/

PERSBERICHT – Groslijst verkiezingen 2022

Zaterdag 20-11-2021 Cultuurschuur te Wieringerwerf

WIERINGERWERF- Huidig fractievoorzitter  van Senioren Hollands Kroon (SHK), Jip Pankras uit ’t Veld is , zoals verwacht, de lijsttrekker geworden voor zijn partij. De verrassende tweede is nieuwkomer Kitty Pronk uit Breezand geworden. Zij zet daarmee de door de partij beoogde vernieuwing en verjonging in. Door de leden werd afgelopen zaterdag in de Cultuurschuur te Wieringerwerf, routinier Pim de Herder uit Westerland op plaats drie gezet.

Op de complete 15 namen tellende  groslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 staan liefst vijf vrouwen. Daarbij horen o.a. de huidige wethouder Sociaal Domein Mary van Gent, als lijstduwer en Marjan Roskam-Schrale, kleinkind van een pionier in de Wieringermeer.

De tevreden SHK-lijsttrekker Jip Pankras over de lijst van de grootste partij in de gemeenteraad: ,, Dat er minimaal twee vrouwen op een verkiesbare plaats staan, vind ik een uitstekende zaak.” Op de bijeenkomst kwam verder naar voren dat wethouder Mary van Gent, die succes heeft met haar landelijk aansprekend welzijnsbeleid, aangeeft blij te zijn met de tot stand gekomen groslijst, een gemêleerde lijst waar 3 vrouwen binnen de eerste 10 posities staan en waar verjonging aanwezig is.

Hieronder de vastgestelde groslijst na hoofdelijke stemmingen.

Groslijst positie:                                      Naam:

 1. Pankras Jip (lijsttrekker)
 2. Pronk-Heisen Kitty
 3. Herder de Pim
 4. Philipsen Arnold
 5. Roos Gerrit
 6. Dijkstra Piet
 7. Roskam-Schrale Marjan
 8. Huijbers Klaas
 9. Kruijf-Welboren de Trudy
 10. Naber Andreas
 11. Duijzers Jacqueline
 12. Olij Dirk
 13. Wisse Co
 14. Gent Mary
 15. Bruijstens Piet

HULP VOOR AL ONZE INWONERS BIJ ACHTERSTAND BETALEN HYPOTHEEK

Beeld: Senioren Hollands Kroon

ANNA PAULOWNA – Twee hypotheekverstrekkers (Rabobank en Aegon) melden voortaan aan de gemeente Hollands Kroon wanneer inwoners achterlopen met hun betalingen. Het doel: schuldenproblematiek op een vroeg moment op het spoor te komen. Hollands Kroon is een van de zes gemeenten in het land, die aan dit experiment meedoen, aldus de betrokken wethouder Mary van Gent (Senioren Hollands Kroon, SHK).

Los van hetgeen de twee hypotheekverstrekkers eventueel doorgeven, trekken ook de nutsbedrijven, zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties aan de bel wanneer er gedurende twee maanden geen betalingen zijn ontvangen. Van die situatie is al langer sprake. Aan het experiment doen naast Hollands Kroon de gemeenten Amsterdam, Arnhem, Breda, Nijmegen en Tilburg mee.

Goede resultaten

Bij geldelijke problemen neemt Hollands Kroon contact op met daarbij de vraag of er behoefte bestaat aan hulp. Bij een positief antwoord wordt er een plan opgesteld om van de schulden af te komen. Dat Hollands Kroon daar als middelgrote gemeente bijzit, heeft te maken met de goede resultaten die op het gebied van schulddienstverlening worden geboekt, aldus de SHK-wethouder. ,,We halen al jaren een dikke negen. Ik ben er heel erg trots op dat Hollands Kroon bij het experiment betrokken is.’’

Niet binnengekomen

In het verleden heeft Hollands Kroon hypotheekverstrekkers al benaderd met de vraag of er gegevens over betalingsachterstanden konden worden verstrekt, ’maar toen kwamen we niet bij ze binnen’, aldus Van Gent. Bij de proef is de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet  (NVVK)betrokken. Dit is de koepelorganisatie voor schuldhulpverlening. Jaarlijks geeft Hollands Kroon aan de NVVK door hoeveel inwoners met schulden hulp is geboden, het aantal schuldregelingen dat is getroffen, hoe hoog de gemiddelde schuld is en wie de schuldeisers zijn.

*Bronnen: NHD, De Stem

SHK wethouder Mary van Gent vindt pleegouderschap belangrijk en gaat op bezoek bij pleegouders in Slootdorp:Lia over het pleegouderschap: “Je bent hun moeder niet, maar je kunt er wel voor ze zijn.”

Namens de Kop gemeenten bezoekt wethouder Mary van Gent voor de week van de pleegzorg Klaas en Lia uit Slootdorp die al 16 jaar pleeggezin zijn en al meer dan 60 kinderen hebben opgevangen. De wethouder vindt een stabiel vervangend gezin belangrijk voor kinderen die tijdelijk of langer niet thuis kunnen wonen. Hiervoor zijn meer pleegouders nodig. Ze is nieuwsgierig naar de motivatie van Klaas en Lia en hoopt hiermee anderen te interesseren voor het pleegouderschap.Aan de keukentafel met de wethouderKaart all you need is love and browniesEr volgt een gezellig gesprek aan de keukentafel met de wethouder, Klaas en Lia en de twee jonge dames die nu nog bij ze wonen: Nandy (18) en Susan (15). Klaas en Lia vertellen dat ze zelf 6 kinderen hadden toen ze besloten ook iets te willen betekenen voor andere kinderen.

“Tijdens de vakantieperiode logeerden kinderen uit Europa bij ons. Dat hebben we 12 zomers gedaan.” Toen kwam Lia via de school waar ze werkt in aanraking met een pleegouder die haar pleegkinderen naar school bracht. Lia: “Zij vertelde mij dat er een tekort aan pleegouders was. Toen bedachten we dat pleegzorg misschien ook iets voor ons kon zijn.”Wethouder Mary van Gent: “Te weinig pleegouders betekent dat kinderen vaker doorgeplaatst worden of dat het langer duurt voordat de juiste match voor een fijne plek gevonden is. Het is voor kinderen zo belangrijk dat ze weten waar ze aan toe zijn en kunnen wonen in een stabiel gezin.” Dat beaamt Susan (15): “Ik ben blij dat ik hier kon blijven wonen. Ik moet er niet aan denken om elke keer naar een ander pleeggezin te moeten of naar een andere school.”Klaas en Lia kozen voor crisispleegzorg, een vorm van pleegzorg waarbij een kind uit een crisissituatie voor 4 weken bij je woont. Nandy kwam als tweejarig meisje en Susan toen ze bijna 4 oud was.

Lia: “De kinderen mochten bij ons vaak langer blijven totdat duidelijk was waar het kind verder kon opgroeien. Met Nandy en Susan klikte het zo goed dat ze zijn gebleven. Nandy is nu 18 jaar maar blijft hier gewoon wonen totdat ze op eigen benen wil of kan staan.”“Jullie hebben vaak afscheid moeten nemen. Dat lijkt me best moeilijk”, zegt de wethouder. Klaas: “Als een kind weer terug naar huis of het eigen netwerk gaat, dan is jouw taak als pleegouder klaar. Dat voelt goed. Sommige kinderen groeiden verder op in een ander pleeggezin. Met een stel hier in de buurt zijn we zelfs bevriend geraakt. Maar er zijn ook pleegkinderen waarvan we weten dat ze na ons van plek naar plek gingen. Dat is verdrietig.

”Aan het einde van het gesprek wil de wethouder graag nog weten of Klaas en Lia tips hebben voor mensen die het pleegouderschap overwegen: Klaas: “Je gezin moet er klaar voor zijn. En je moet het er samen over eens zijn. Niet dat de een het wil en de ander eigenlijk niet.” Lia: “Realiseer je goed dat het niet jouw kinderen zijn. Je bent niet hun moeder maar je kunt er wel voor ze zijn.” Susan (15) vraagt waarom dat belangrijk is. Lia legt haar uit: “Jij hebt maar 1 moeder. Dat is jouw moeder. Zij heeft het gezag over jou dus zij neemt beslissingen over jou. Bij mijn eigen kinderen is dat anders. Daar beslissen wij alles zelf.”Meer informatieWil je meer weten over pleegzorg, kijk meld je aan voor een informatieavond over pleegzorg op openjewereldnh@gmail.com