header

Actualiteiten

Lees ons nieuws

SHK Senioren Hollands Kroon, blijft zich er sterk voor maken dat inwoners die graag in hun eigen kern willen wonen, ook de mogelijkheid krijgen om daar te wonen. Een ander aandachtspunt waar SHK zich sterk voor maakt is de combinatie onderwijs en werkgelegenheid.


22 sep.SHK stelt vragen herstructurering Wieringerwerf


De herstructurering Wieringerwerf is momenteel zeer actueel.
De SHK stelt hierover schriftelijk vragen aan het college van B&W.
Hieronder kunt u lezen welke vragen de fractie SHK heeft gesteld en welke antwoorden daarop verkregen zijn van het college.
(W.A. de Herder)


SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE


Naam gemeenteraadsfractie Senioren Hollands Kroon
Datum 22 september 2016
Volgnummer

Onderwerp Herstructurering WieringerwerfGeachte leden van het college,

Naar aanleiding van de raadsvergadering van 16 juni 2016, waarin de herstructurering van Wieringerwerf aan de orde is gekomen, het volgende.
In de beantwoording van het College in de vorengenoemde raadsvergadering, is ons niet helemaal duidelijk geworden omtrent het opnieuw uitvoeren van een nieuw geluids- en fijnstofonderzoek van de A7 ten opzichte van de ruim honderd woningen in het Zuiderpark, aan de Schipperskade, aan de Helfrichlaan en aan de westzijde van de Terpstraat. Ons werd gewezen op een geluidsrapport dat 6 jaar (moet ruim 8 jaar zijn) geleden is opgesteld en dat het in wezen niet nodig werd geacht wederom een geluidsmeting uit te voeren. Heel duidelijk was u daar niet over.
Doch in de tijd gezien, zijn de voorzieningen voor woningen, die bloot gesteld worden aan geluidoverlast en fijnstof, aanzienlijk aangescherpt. Overal in den lande zien wij geluids- en fijnstofschermen worden opgericht. Ter bescherming tegen overlast van fijnstof, welke in hoofdzaak bestaat uit roetdeeltjes, rubber van autobanden, slijpsels uit motoren, koolwaterstoffen, zwaveldioxide, benzeen en ammoniak, vinden wij het voor de volksgezondheid van essentieel belang dat er aan de westkant van Wieringerwerf maatregelen worden getroffen. Luchtverontreiniging staat in de top 3 van de veroorzaker van ziekten en sterfte in Nederland, samen met roken en overgewicht. Door fijnstof in te ademen wordt het risico verhoogd op longaandoeningen (astma), kanker en hart- en vaatziekten .
De huidige aarden geluidswal met bosschages ter plaatse van het Zuiderpark is ingezakt en heeft niet meer de oorspronkelijk hoogte en voldoet zeker niet meer aan de indertijd gestelde voorwaarden. De woningen ter plaatse van de Schipperskade, de Helfrichlaan en aan de westzijde van de Terpstraat moeten het doen met een betrekkelijke laag aarden walletje en bosschages, daar kan men vanuit de woningen de chauffeurs in de vrachtwagens zien zitten.
Wij hebben van de bewoners begrepen dat naast de geluidoverlast, van buiten zitten geen sprake is, ook heeft men heel veel overlast van fijnstof welke de woningen zichtbaar binnendringt.
Daarbij komt nog dat de overheersende westelijke wind naar de woningen toe is gericht. In het Zuiderpark staan zelfs woningen op minder dan 50 meter van de A7 verwijderd. Na de geluidsmeting van ruim 8 jaar geleden is de maximale snelheid van 120 naar 130 km/uur verhoogd. Het aantal verkeersbewegingen zijn aanzienlijk, vergeleken met ruim 8 jaar geleden, toegenomen. Dat levert ook een toename van het aantal decibels (dB’s) en vele andere milieu belastende effecten op, die de gezondheid van onze inwoners van Wieringerwerf aantasten. Wij kunnen wel stellen dat verder het dorp in, het westelijke gedeelte, ook de effecten van de A7 worden ondervonden. Het is nagenoeg het enige dorp in Noord-Holland wat zo dicht tegen de A7 ligt.

Antwoord op de vragen van SHK:

Geachte fractie,

Op 22 september 2016 heeft u schriftelijke vragen (nummer SV-1646) gesteld over de herstructurering Wieringerwerf. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

Uw vragen 1. Bent u het met ons eens dat Wieringerwerf nagenoeg het enige dan wel het enige dorp in Noord- Holland is dat zo dicht op de A7 ligt? 2. Bent u bereid in het kader van de herstructurering van Wieringerwerf in overleg met RWS een geluids- en fijnstofmeting te laten uitvoeren? 3. Bent u bereid de op te stellen geluids- en fijnstofmetingen voor de woningen ter plaatse van de westzijde van Terpstraat, het Zuiderpark, de Schipperskade en de Helfrichlaan in overleg met RWS te laten uitvoeren? 4. Bent u op voorhand bereid een bijdrage te leveren aan RWS voor het eventueel aanbrengen van een geluids- en fijnstofscherm? 5. Bent u bereid om de bewoners van Wieringerwerf op een andere manier tegemoet te komen, door in overleg met RWS de mogelijkheid van het verlagen van de maximale snelheid tot 100 km/u ter hoogte van Wieringerwerf in het rapport met de metingen te laten meenemen? 

Het programma met betrekking tot de herstructurering van Wieringerwerf kent veel onderdelen, waarvan het verkeer er één is. We zijn al vele jaren met Rijkswaterstaat in gesprek over de nadelige gevolgen van de A7 op het onderdeel geluid. De bereidheid bij de provincie Noord-Holland om mee te werken aan de bouw van woningen ten westen van de Terpweg is een goede aanleiding om de gesprekken weer te intensiveren. Daarbij komen de door u gestelde vragen over de benodigde onderzoeken zeker aan bod.

In het verleden zijn diverse onderzoeken verricht en het is dan van belang om na te gaan of deze nog steeds actuele informatie leveren. Het verhogen van de maximum snelheid kan een aanleiding zijn voor nieuwe onderzoeken.

Op dit moment is het niet aan de orde om te praten over kosten of een kostenverdeling. Mocht er sprake zijn van plaatsing van schermen en van Hollands Kroon een financiële bijdrage aan de plaatsing daarvan worden gevraagd, dan zal dat niet anders kunnen dan via een besluit van uw raad.

Met vriendelijke groet,

T.J.M. Groot wethouder Openbare ruimte

(Naar alle waarschijnlijkheid zal het bovenstaande in de Raad van december a.s. worden behandeld.) Informatie

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.