header

Actualiteiten

Lees ons nieuws

SHK Senioren Hollands Kroon, blijft zich er sterk voor maken dat inwoners die graag in hun eigen kern willen wonen, ook de mogelijkheid krijgen om daar te wonen. Een ander aandachtspunt waar SHK zich sterk voor maakt is de combinatie onderwijs en werkgelegenheid.


itemimg

25 okt.Raadspleidooi SHK op begroting 2017-2020


Programmabegroting 2017-2020
VZ?
Voor ons ligt de programma de programma begroting 2017 -2020 met de titel nog een jaar pas op de plaats.
Wij als SHK vinden echter dat er stappen zijn gemaakt bij het opstellen van deze begroting en dus stappen vooruit zijn gemaakt.
Het geeft duidelijke doelstellingen aan en het streven naar het meten van resultaat op te voeren beleid.

Verder willen wij een ieder bedanken die bij de opstelling van deze begroting heeft meegewerkt voor zijn of haar bijdrage bij het tot stand komen van deze begroting.

Dan wil ik dieper op de begroting ingaan.

Deze begroting is sluitend als wij ook het volgende raadsvoorstel van noodzakelijkheden en bezuinigingen goedkeuren.
Duidelijk komt in deze begroting de kaderstelling naar voren en dat vinden wij een goede ontwikkeling.

Programma Bedrijvigheid.

De Kop Werkt is een goede zaak om tot een sterke regio te komen in de toekomst en jaarschijf zal daar voor bepalend zijn. daardoor werkgelegenheid te creëren de investering steunen we van harte.
Daarin spelen de clusters havens en toerisme een belangrijke rol.

De cluster Vitaliteit.
Wij kunnen ons vinden in de doelstellingen en zijn van mening dat er voor de cluster ‘zorg’ voldoende middelen zijn uit- getrokken en hebben er vertrouwen in dat de wijkteams taken op gepaste wijze zullen uitvoeren.
Ook de doelstellingen over jeugdzaken en preventief bestrijden van alcohol en drugs spreekt ons aan. Zorg voor ouderen die vereenzamen en de voorgestelde aanpak is te waarderen.
Concluderend, kunnen we instemmen met dit cluster.

Programma leefbaarheid
Het is goed dat de veiligheid de nodige aandacht krijgt want inwoners leven graag in een veilige omgeving.

Accomodaties.
Wat ons betreft duidelijke doelstellingen dus akkoord

Milieu.
Akkoord

Omgevingskwaliteit.
Onze fractie is van mening dat we er als gemeente niet in geslaagd zijn de wens over het openbaar groen van de inwoners te realiseren
Daarom zullen wij met de coalitiepartners een motie indienen die het college opdraagt scherper op de beeldkwaliteit te sturen het komende jaar want er zijn volgens ons voldoende middelen beschikbaar gesteld in deze begroting.

Cluster infrastructuur.
SHK is van mening dat gelet op de ontwikkelingen van verkeer de te verwachten kosten van wegen en bruggen zullen gaan stijgen.
Daarom vragen wij het college een visie te ontwikkelen waar een duidelijk beeld wordt weergegeven van de te verwachten kosten voor de komende jaren.

Cluster heffingen en leges.
Onderschrijven we.
OZB verhoging akkoord

Weerstandsvermogen.
De aanpassing van het niet meer bijtellen van de stille reserves gebouwen akkoord.

Grondbeleid.
Vraag is er een convenant met agriport hierover?
Het aanjaagteam, wat is de status?

Bedrijfsvoering.

Kunnen we ons in vinden ook in de investeringen in ICT

Tot slot, we onderschrijven de aanbevelingen van de auditcommissie.

SHK zal instemmen met de begroting 2017-2020

Tot zover VZ

Informatie

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.