header

Actualiteiten

Lees ons nieuws

SHK Senioren Hollands Kroon, blijft zich er sterk voor maken dat inwoners die graag in hun eigen kern willen wonen, ook de mogelijkheid krijgen om daar te wonen. Een ander aandachtspunt waar SHK zich sterk voor maakt is de combinatie onderwijs en werkgelegenheid.


10 feb.Persbericht RNN


10 februari 2017

Persbericht

Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) positief over regionaal programma ‘De Kop Werkt’

Bestuursopdrachten
In mei 2016 hebben de gemeenteraden Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel besloten de regionale samenwerking te baseren op vier bestuursopdrachten, te weten:
a. Havensontwikkeling
b. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
c. Destinatiemarketing
d. Regionaal Ambitiedocument Kop van Noord-Holland
De raden stellen een bedrag per inwoner beschikbaar voor de uitvoering van een jaarlijks vast te stellen programma voor de periode 2017 - 2020, uitgaande van provinciale cofinanciering voor eenzelfde bedrag. Door de raden is een lijst met projecten vastgesteld, en de colleges hebben opdracht gekregen om het jaarprogramma voor 2017 uit te werken.

Direct na de besluitvorming van de gemeenteraden is het overleg met de provincie gestart. Er is overleg gevoerd over de wijze van samenwerken, de financiële inbreng en de uitwerking van de projecten.

Positief advies Provincie
In december 2016 heeft Gedeputeerde Staten de Samenwerkingsovereenkomst ‘De Kop Werkt! 2017/2020’ vastgesteld en ingestemd met het jaarprogramma 2017.
Voor de uitvoering van de jaarprogramma’s is de intentie uitgesproken om voor een bedrag van maximaal €15 miljoen cofinanciering te reserveren, uitgaande van gemeentelijke gezamenlijke cofinanciering van eenzelfde bedrag.
Het besluit van Gedeputeerde Staten is in januari 2017 ter beoordeling voorgelegd aan de Provinciale Commissie Economie, Energie en Bestuur. Deze Commissie heeft ingestemd met het besluit van Gedeputeerde Staten.

En nu ook: een positief advies van de RRN
Gisteren heeft de Regionale Raadscommissie Noordkop positief geadviseerd over het voorstel. Er zijn nog wel opmerkingen gemaakt over de bevoegdheden van regio, de RRN en de gemeenteraden bij wijzigingen van projecten met bedragen hoger dan €500.000 en bij projecten die een bepaalde mate van politieke gevoeligheid met zich meebrengen. Ook heeft de commissie geadviseerd accent te leggen op duurzaamheid in de jaarprogramma’s als het gaat om het toepassen van criteria bij de projecten. Als de vier gemeenteraden in maart het positieve advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop volgen, kan snel gestart worden met de uitvoering.Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. drs. M. Huisman, coördinerend raadsgriffier Regionale Raadscommissie Noordkop tel. 0223-678101.

Informatie

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.