Actualiteiten

Lees ons nieuws

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen en actualiteiten.


25 okt.Motie van VVD, SHK, LADA en CDA


De tekst van de motie, die overigens unaniem is aangenomen door de voltallige raad, luidt alsvolgt:
De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 25 oktober 2016

Overwegende dat:
- het laat maaien van bermen zorgt voor verhoogde onkruiddruk;
- deze verhoogde onkruiddruk zich nadrukkelijk laat gelden nu het verbod op het gebruik van glyfosaat-houdende middelen in de openbare ruimte is ingegaan.

Constaterende dat:
- een veelgehoorde klacht onder inwoners de kwaliteit van de openbare ruimte betreft; verhardingen en bermen;
- de veiligheid in het geding kan komen, zowel op trottoirs als in bermen;
- de gemeente Hollands Kroon niet de enige wegbeheerder is, waardoor ook andere partijen zich dienen te realiseren wat het belang is

Verzoekt het college
- Te onderzoeken hoe het kwaliteitsniveau voor het buitengebied kan worden verhoogd van C naar B met als belangrijkste doel om de verkeersveiligheid te verhogen en de onkruiddruk voor de omgeving (agrariërs en onkruiddruk verhardingen) te verlagen.
- De monitoring van de werkzaamheden zodanig te verscherpen dat binnen de kernen de beeldkwaliteitseisen daadwerkelijk worden gehaald. Wat B is moet B zijn.
- Met HHNK en Provincie Noord-Holland in overleg te gaan over de beeldkwaliteit in het areaal dat door deze partijen in Hollands Kroon wordt beheerd
en gaat over tot de orde van de dag.

Beoogd resultaat
Tevredenheid onder inwoners over de kwaliteit van onderhoud in de openbare ruimte. Vergroten van de veiligheid.

Termijn voor uitvoering en terugrapportage
Uiterlijk 1e kwartaal 2017

Informatie

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.